W Nowym Brunsz­wi­ku szó­sty dzień z rzę­du nie odno­to­wa­no ani jed­ne­go nowe­go przy­pad­ku zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. W pią­tek pre­mier Bla­ine Higgs ogło­sił przej­ście do czwar­tej fazy zno­sze­nia restryk­cji, w ramach któ­re­go dozwo­lo­ne są spo­tka­nia, w któ­rych uczest­ni­czą dwie rodziny/dwa gospo­dar­stwa domo­we. Pre­mier pod­kre­ślił, że wybór musi być obu­stron­ny i nie wol­no zmie­niać wybra­nej rodzi­ny. Zazna­czył, że jeśli przez dwa tygo­dnie nie będzie nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa, rząd pozwo­li na roz­sze­rza­nie krę­gów rodzi­ny i zna­jo­mych do 50 osób.

Festi­wa­li i kon­cer­tów nie będzie do koń­ca roku, a bary naj­pew­niej zosta­ną zamknię­te do cza­su, gdy będzie dostęp­na szcze­pion­ka, czy­li przez 12–18 mie­się­cy. Podob­nie ze spor­tem zorganizowanym.

Rząd otwo­rzył ponad­to miej­sca rekre­acji na świe­żym powie­trzu, taki jak par­ki, pla­że czy pola gol­fo­we, ale infra­struk­tu­ra znaj­du­ją­ca się w takich miej­scach (bary, restau­ra­cje) pozo­sta­je zamknię­ta. Opóź­nio­ny wio­sen­ny sezon węd­kar­ski i łowiec­ki będą mogły się roz­po­cząć. Zgro­ma­dze­nia reli­gij­ne na zewnątrz będą dopusz­czal­ne, jeśli uczest­ni­cy będą pozo­sta­wać w swo­ich samo­cho­dach, dwa metry od siebie.

reklama

Stu­den­ci, któ­rzy potrze­bu­ją dostę­pu do kam­pu­su, by zakoń­czyć kur­sy (wyma­ga­ją­ce np. zajęć prak­tycz­nych), będą mogli wró­cić na uczel­nię. Jed­nak szko­ły pod­sta­wo­we i śred­nie zosta­ną zamknię­te do września.

Za 2–4 tygo­dnie, zakła­da­jąc brak nowych zacho­ro­wań na COVID-19, szpi­ta­le roz­pocz­ną ope­ra­cje inne niż nie­zbęd­ne, a otwar­te zosta­ną punk­ty opie­ki nad dzieć­mi, punk­ty han­dlo­we, biu­ra i inne przed­się­bior­stwa, restau­ra­cje, pola namio­to­we. Po kolej­nych 3–4 tygo­dniach moż­na się spo­dzie­wać otwar­cia gabi­ne­tów den­ty­stycz­nych, salo­nów fry­zjer­skch, kościo­łów, klu­bów fitness.

W Nowym Brunsz­wi­ku w pią­tek było 11 aktyw­nych przy­pad­ków COVID-19, czte­ry oso­by prze­by­wa­ły w szpi­ta­lu, w tym jed­na na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii. 107 osób wyzdrowiało.

Pomysł z dopusz­cze­niem spo­tkań w ramach dwóch gospo­darstw domo­wych Nowy Brunsz­wik sko­pio­wał od Nowej Zelandii.

Pre­me­ir Higgs zazna­czył, że gra­ni­ca pro­win­cji dalej pozo­sta­nie zamknię­ta. Uprze­dził, że jeśli w cią­gu sze­ściu dni poja­wią się trzy nie­za­leż­ne ogni­ska COVID-19 lub przy­pad­ki zwią­za­ne z gro­ma­dze­niem się, któ­rych pocho­dze­nia nie da się do koń­ca okre­ślić, dotych­cza­so­we środ­ki ostroż­no­ści zosta­ną przywrócone.