“Stan wody Wisły ukła­dał się z stre­fie wody niskiej…” mówią w radiu. Poje­cha­li­śmy więc spraw­dzić. Coś nie­coś jesz­cze pły­nie, cho­ciaż widać coraz wię­cej piasz­czy­stych łach.

Na zdję­ciach rezer­wat przy­ro­dy “Wyspy Świ­der­skie”, oko­ło 20 kilo­me­trów na połu­dnie od cen­trum Warszawy.