Rząd pro­win­cji Onta­rio prze­dłu­żył wszyst­kie roz­po­rzą­dze­nia nad­zwy­czaj­ne — wpro­wa­dzo­ne w ramach u Usta­wy o zarzą­dza­niu kry­zy­so­wym i ochro­nie lud­no­ści — aż po 19 maja, czy­li po dłu­gim week­en­dzie Vic­to­ria Day

Usta­wa, któ­ra zosta­ła po raz pierw­szy wpro­wa­dzo­na 17 mar­ca, naka­zu­je zamknię­cie obiek­tów w par­kach i obsza­rach rekre­acyj­nych, nie­istot­nych zakła­dów pra­cy, prze­strze­ni publicz­nych, barów i restau­ra­cji oraz ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce spo­tkań publicznych

Ponad­to pro­win­cja prze­dłu­ża  ulgę na opła­ty za prąd do koń­ca maja.

Ulga doty­czy rodzin, gospo­darstw rol­nych i małych firm.

 

„Cho­ciaż robi­my postę­py w wal­ce z wybu­chem COVID-19, nie wyszli­śmy jesz­cze na pro­stą. — powie­dział pre­mier Onta­rio Doug Ford.