AD 2020 – rewo­lu­cja glo­bal­na zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na bez jed­ne­go strza­łu – tak napi­szą o naszych cza­sach histo­ry­cy przy­szło­ści. Tyl­ko nie będzie wzmia­nek o strzy­kaw­kach ani o meto­dach glo­bal­ne­go ter­ro­ry­zmu przez prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny i jego zaple­cze, ani o tym, ze jest to dru­ga rewo­lu­cja świa­to­wa, bo pierw­sza mia­ła miej­sce w latach 60-tych, dzię­ki piguł­ce anty­kon­cep­cyj­nej, zasto­so­wa­nej ofi­cjal­nie, i LSD z czar­ne­go ryn­ku, któ­ry roz­luź­nia zahamowania.

W latach 70-tych w Anglii wybuchł skan­dal jak wyszło na jaw, że Natio­nal Coun­cil for Civil Liber­ties (NCCL, teraz Liber­ty), z fun­da­cją pań­stwo­wą, współ­pra­co­wał z Paedo­phi­le Infor­ma­tion Exchan­ge (PIE), któ­ra była czę­ścią Gay Libe­ra­tion Front (dziś LGBT). PIE lobo­wa­li o obni­że­nie wie­ku sek­su­al­ne­go przy­zwo­le­nia do 14 i nawet do 10 lat. Dzia­ła­cze tej orga­ni­za­cji to m.in. Har­riet Har­man i Patri­cia Hewitt, w póź­niej­szych cza­sach w czo­łów­ce Par­tii Pracy.

Jak dłu­go trwał „dłu­gi marsz przez insty­tu­cje” pro­mo­wa­ny przez Rudi Dut­sch­ke ( stu­dent Anto­nio Gram­sci mark­si­zmu kul­tu­ro­we­go) i Daniel Cohn-Ben­dit w roku 1968? Jego efek­ty obser­wu­je­my w struk­tu­rach poli­tycz­nych ONZ, WHO, UE, tak­że na uni­wer­sy­te­tach, w teatrze i w kinie. Nato­miast mało sły­chać o zmia­nach w Koście­le, z tym, że esbe­cja przy­zna­je, że po prze­wro­cie, któ­re­go sym­bo­lem jest Św. Jan Paweł II, zaczę­li umiesz­czać swo­ich ludzi w semi­na­riach. Krop­ka nad „i” to wybór obec­ne­go Papie­ża, ze śro­do­wisk lewicowych.

Słyn­ny Orson Wells spo­wo­do­wał pani­kę, w 1938 kie­dy to ogło­sił atak Mar­sjan na ante­nie CBS. Nie trwa­ło to dłu­go, bo media zaraz to zde­men­to­wa­ły. Nato­miast przy­go­to­wa­nia do nastra­sze­nia koro­na­wi­ru­sem trwa­ły bar­dzo dłu­go. Taiwan poin­for­mo­wał WHO o zaka­że­niach w Wuhan w grud­niu 2019. Moż­li­we było wte­dy zamknie­cie gra­nic Chin. WHO ogło­si­ło stan pan­de­mii w mar­cu 2020 i pra­wie wszyst­kie pań­stwa wpro­wa­dzi­ły tzw. popraw­ność zdro­wot­na, z jed­no­li­tym popar­ciem medial­nym, każ­de na swój spo­sób, np. w Pol­sce zabro­nio­ne są piel­grzym­ki, ale wie­ce wybor­cze nie. Teraz zaczy­na się roz­luź­nia­nie ogra­ni­czeń swo­bód ludzi, któ­rzy potul­nie cze­ka­ją na cudow­ne lekar­stwo lub szcze­pion­kę zapo­wie­dzia­ną przez reży­my i korporacje.

Nie­ste­ty wszy­scy wie­my, że nie ist­nie­je i że nie będzie lekar­stwa na zwy­kły katar- któ­ry jest spo­wo­do­wa­ny przez… rhi­no­wi­ru­sy i koronawirusy.

Krzysz­tof Jastrzemb­ski, Londyn