Przed­sta­wi­cie­le mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska Pear­son zapo­wie­dzie­li od przy­szłe­go tygo­dnia ogra­ni­cze­nie licz­by osób, któ­re będą mogły wejść na teren aerodromu .

Zgod­nie z dyrek­ty­wą „oso­by odpro­wa­dza­ją­ce i pozdra­wia­ją­ce” nie będą mogły towa­rzy­szyć pasa­że­rom przy­la­tu­ją­cym i / lub odla­tu­ją­cym z  lot­ni­ska. Wyją­tek sta­no­wią oso­by podró­żu­ją­ce jako mało­let­ni bez opie­ki lub poma­ga­ją­ce oso­bom niepełnosprawnym.

Ogra­ni­cze­nie doty­czy tak­że osób pra­cu­ją­cych na Pearson.

Rów­nież od 1 czerw­ca wszy­scy pasa­że­ro­wie i pra­cow­ni­cy por­tów lot­ni­czych będą zobo­wią­za­ni do nosze­nia zakry­cia twa­rzy przez cały czas, prze­by­wa­nia w miej­scach publicz­nych lot­ni­ska, w tym pod­czas kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa, na par­kin­gach i innych zewnętrz­nych miej­scach publicznych.

Dyrek­ty­wa mówi, że moż­na być  popro­szo­nym o zdję­cie osło­ny twa­rzy w celu identyfikacji.

Od 20 kwiet­nia oso­by lata­ją­ce na lub z kana­dyj­skich lot­nisk są zobo­wią­za­ne do nosze­nia zakry­cia twa­rzy zgod­nie z dyrek­ty­wą Trans­port Canada.