Strajk gło­do­wy przed domem opie­ki w Mississaudze

Pan Stan Woda­la nade­słał nam infor­ma­cję, że przez  Camil­la long term care roz­po­czę­to strajk gło­do­wy za seniorów.

Z powo­du zara­że­nia Covid-19 w tym domu opie­ki w Mis­sis­sau­dze zmar­ło ponad 50 pensjonariuszy.