Pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Donald Trump  mię­dzy innymi:

Spra­wił, że USA wystą­pi­ły z WHO, anu­lo­wał usta­wę HR 6666  zna­ną jako usta­wa TRACE Covidż ‑19, któ­ra była pod­sta­wą pro­jek­tu przy­mu­so­we­go śle­dze­nia osób zdia­gno­zo­wa­nych na koro­na­wi­ru­sa wyco­fał USA z pro­jek­tu elek­tro­nicz­nej iden­ty­fi­ka­cji  zna­ne­go jako ID2020. Stwo­rzył plat­for­mę skarg, aby zgła­szać cen­zu­rę na Face­bo­oku, Twit­te­rze i YouTu­be, naka­zał ponow­ne otwar­cie sta­nów: guber­na­to­rzy, któ­rzy odmó­wią ponow­ne­go otwar­cia, zosta­ną pozwa­ni, zle­cił prze­ję­cie przez pań­stwo wszyst­kich sie­ci elek­trycz­nych: w tym ser­we­rów inter­ne­to­wych, sys­te­mów nadaw­czych, sys­te­mów elek­tro­nicz­nych.  Uznał miej­sca kul­tu za „Essen­tial Sevices”.

reklama

 

Wszyst­kie te zmia­ny mają cha­rak­ter anty­re­wo­lu­cji. Mówi się też o zmia­nie obec­ne­go sys­te­mu emi­sji pieniądza.