Poli­cja w Toron­to szu­ka kobie­ty zagi­nio­nej z oko­lic Cen­tre for Addic­tion and Men­tal Health, któ­ra „sta­no­wi zagro­że­nie dla zdro­wia publicznego”.

34-let­nia Edy­ta Szlach­ta była ostat­nio widzia­na w śro­dę o 17:30 w pobli­żu Bro­ok­field i Queen Sts.

Mia­ła na sobie nie­bie­ską szpi­tal­ną suk­nię, czar­ny spor­to­wy sta­nik, nie­bie­skie szpi­tal­ne spodnie i nie­bie­skie botki.

Zagi­nio­na mie­rzy 5 stóp‑5 wzro­stu i waży 130 fun­tów, ma ciem­no-brą­zo­we wło­sa­mi do ramion.

Śled­czy radzą, by nie zbli­żać się do niej i nie nawią­zy­wać kon­tak­tu, ale natych­miast zadzwo­nić pod 911.

Poli­cja twier­dzi rów­nież, że „mar­twi się o jej bezpieczeństwo”.

Każ­dy, kto ma infor­ma­cje, pro­szo­ny jest o tele­fo­nicz­ny kon­takt z poli­cją pod nume­rem 416–808-1400 lub Cri­me Stop­pers ano­ni­mo­wo pod nume­rem 416–222-TIPS (8477).