Z takim ape­lem do Pola­ków wystą­pił Spo­łecz­ny Komi­tet Obcho­dów 14 czerw­ca. W tym roku Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Ofiar Nie­miec­kich Nazi­stow­skich Obo­zów Kon­cen­tra­cyj­nych i Obo­zów Zagła­dy ma szcze­gól­ny wymiar. 14 czerw­ca minie 80 lat od przy­by­cia pierw­sze­go trans­por­tu pol­skich więź­niów do Auschwitz. Uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we mają się roz­po­cząć o godz. 10.00 Mszą św. cele­bro­wa­ną przez ks. bp. Roma­na Pin­dla, ordy­na­riu­sza biel­sko-żywiec­kie­go, w Cen­trum Świę­te­go Mak­sy­mi­lia­na w Har­mę­żach. Ze wzglę­du na stan epi­de­mii obcho­dy 80. rocz­ni­cy zosta­ły bar­dzo ogra­ni­czo­ne i Msza św. w koście­le Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP w podo­świę­cim­skich Har­mę­żach to jedy­ne miej­sce, gdzie będzie mogła zgro­ma­dzić się więk­sza licz­ba osób.

W ramach głów­nych obcho­dów prze­wi­dzia­ne jest jesz­cze sym­bo­licz­ne upa­mięt­nie­nie na tere­nie byłe­go obo­zu Auschwitz I. Poza tym, jak infor­mu­je Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau, „w godzi­nach 15.00–17.00 będzie moż­li­we indy­wi­du­al­ne wej­ście na teren Miej­sca Pamię­ci i zło­że­nie wień­ców oraz zni­czy pod Ścia­ną Śmier­ci na dzie­dziń­cu Blo­ku 11”. Pla­ców­ka zazna­cza, że „na teren Muzeum będą mogły wcho­dzić w odstę­pach cza­so­wych mak­sy­mal­nie dwie oso­by przy zacho­wa­niu obo­wią­zu­ją­cych rygo­rów sani­tar­nych”, ale „wyma­ga­ne jest wcze­śniej­sze zgło­sze­nie na adres: 14czerwca@auschwitz.org w celu usta­le­nia dokład­nej godzi­ny wejścia”.

– Zgło­si­li­śmy się. Dosta­li­śmy potwier­dze­nie, że może wejść dwu­oso­bo­wa dele­ga­cja Komi­te­tu – mówi „Nasze­mu Dzien­ni­ko­wi” Joan­na Płot­nic­ka z Komi­te­tu Obcho­dów 14 Czerw­ca. – Osob­no wystą­pi­ła Bar­ba­ra Woj­na­row­ska-Gau­tier, jako były wię­zień Auschwitz, i rów­nież otrzy­ma­ła potwier­dze­nie, podob­nie jak dele­ga­cje polo­nij­ne – dodaje.

reklama

Pod patro­na­tem prezydenta
Patro­nat nad obcho­da­mi Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Ofiar Nie­miec­kich Nazi­stow­skich Obo­zów Kon­cen­tra­cyj­nych i Obo­zów Zagła­dy objął pre­zy­dent RP Andrzej Duda. Byli więź­nio­wie zabie­ga­ją o jego oso­bi­stą obec­ność pod­czas tych uro­czy­sto­ści. „Gdy­by nawet był tam wów­czas obec­ny tyl­ko Pan Pre­zy­dent RP – to repre­zen­to­wał­by Pan Pre­zy­dent nas wszyst­kich. O ten dar w 80. rocz­ni­cę I trans­por­tu w Ich imie­niu – pro­si­my” – pisa­li w ape­lu do pre­zy­den­ta przed­sta­wi­cie­le Komi­te­tu. Kan­ce­la­ria na razie nie infor­mu­je, czy taka wizy­ta gło­wy pań­stwa będzie możliwa.

– Obec­ność pre­zy­den­ta pod­czas tych uro­czy­sto­ści była­by wyda­rze­niem histo­rycz­nym – pod­kre­śla Płot­nic­ka. Doda­je, że ma nadzie­ję, iż pre­zy­dent pozy­tyw­nie odpo­wie na ape­le Komitetu.

Przej­mu­ją­cy spot
Ze wzglę­du na stan epi­de­mii i ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne Komi­tet roz­wi­ja akcję w inter­ne­cie. Dostęp­ny jest już w sie­ci nie­zwy­kle przej­mu­ją­cy spot przed­sta­wia­ją­cy jadą­cy pociąg i syl­wet­ki pierw­szych więź­niów Auschwitz. „Pamię­taj­my! Obóz kon­cen­tra­cyj­ny KL Auschwitz powstał w celu eks­ter­mi­na­cji Pola­ków” – przy­po­mi­na spot, zachę­ca­jąc do wywie­sze­nia pol­skich flag w rocz­ni­cę, 14 czerw­ca, i odda­nia w ten spo­sób hoł­du pierw­szym więź­niom Auschwitz. Jest on rów­nież pre­zen­to­wa­ny w pocią­gach. – Spot jest wyświe­tla­ny od dwóch dni tak­że w pocią­gach PKP Inter­ci­ty – wska­zu­je Płotnicka.

Komi­tet zachę­ca rów­nież do wzię­cia udzia­łu w Naro­do­wej Wir­tu­al­nej Szta­fe­cie Pamię­ci o więź­niach pierw­sze­go trans­por­tu do KL Auschwitz z 14 czerw­ca 1940 roku. Niem­cy w pierw­szym trans­por­cie do obo­zu zesła­li 728 głów­nie mło­dych Pola­ków zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność nie­pod­le­gło­ścio­wą i przed­sta­wi­cie­li pol­skich elit, prze­wie­zio­nych z wię­zie­nia w Tar­no­wie. W kolej­nych trans­por­tach do KL Auschwitz nie­miec­cy oku­pan­ci wywo­zi­li naszych rodaków.

„Ten obóz, uzna­wa­ny dziś za naj­więk­szą nie­miec­ką fabry­kę śmier­ci, powstał bowiem dla Pola­ków. I to oni przez pierw­sze dwa lata jego funk­cjo­no­wa­nia sta­no­wi­li zde­cy­do­wa­ną więk­szość prze­trzy­my­wa­nych, męczo­nych i mor­do­wa­nych tu więź­niów. Pola­cy przy­wo­że­ni byli tu do koń­ca dzia­łal­no­ści tego strasz­li­we­go miej­sca zagła­dy” – przy­po­mi­na Komi­tet Obcho­dów 14 czerw­ca, pod­kre­śla­jąc, że praw­da ta w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej się zaciera.

Komi­tet zwra­ca uwa­gę, że nazwa obo­zu Auschwitz „koja­rzo­na jest jed­nak pra­wie wyłącz­nie z gehen­ną naro­du żydow­skie­go. Pol­scy więź­nio­wie Auschwitz, przy­zna­jąc się do poby­tu w tym ’pie­kle na zie­mi’, wie­lo­krot­nie byli pyta­ni, czy… są Żydami”.

Człon­ko­wie Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu zapew­nia­ją, że nie zamie­rza­ją odbie­rać „żad­ne­mu z naro­dów pra­wa do upa­mięt­nie­nia ofiar cza­sów woj­ny i obo­zów zagła­dy”, ale pra­gną uczcić tych, któ­rzy jako pierw­si doświad­czy­li „pie­kła Auschwitz”, „pol­skich więź­niów, przed­sta­wi­cie­li elit Rze­czy­po­spo­li­tej, i boha­te­rów wal­ki z tota­li­ta­ry­zmem, któ­rzy w Auschwitz zna­leź­li się za dzia­łal­ność prze­ciw­ko nie­miec­kie­mu oprawcy”.

Arty­kuł dostęp­ny na stro­nie: https://wp.naszdziennik.pl/2020–06-05/341105…