Kana­dyj­czy­cy coraz czę­ściej noszą masecz­ki i oba­wia­ją się dru­giej fali zacho­ro­wań na COVID-19. 51 proc. ankie­to­wa­nych przez Leger i Asso­cia­tion for Cana­dian Stu­dies odpo­wie­dzia­ło, że nosi­ło masecz­ki pod­czas wizy­ty w skle­pie spo­żyw­czym (o 8 proc. wię­cej niż przed tygo­dniem), 45 proc. — pod­czas zaku­pów a apte­ce (wzrost o 7 proc.), 17 proc. — w miej­scu pra­cy (wzrost o 4 proc.), 14 proc. pod­czas korzy­sta­nia z trans­por­tu publicz­ne­go (wzrost o 4 proc.), a 12 proc. w cza­sie spa­ce­rów (wzrost o 2 proc.).

53 proc. bada­ny uwa­ża, że masecz­ki powin­ny być obo­wiąz­ko­we w miej­scach publicz­nych i prze­strze­niach zamknię­tych, takich jak cen­tra han­dlo­we czy środ­ki trans­por­tu publicz­ne­go. Popra­cie dla nosze­nia mase­czek zwięk­szy­ło się o 2 proc.

Ankie­tę prze­pro­wa­dzo­no przez inter­net mię­dzy 5 a 7 czerw­ca. Na pyta­nia odpo­wia­da­ły 1523 doro­słe osoby.

Reklama

Wzrost licz­by osób się­ga­ją­cy po masecz­ki jest zwią­za­ny z łago­dze­niem restryk­cji doty­czą­cych dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go. Coraz wię­cej osób wycho­dzi z domów i wra­ca do pra­cy. Ludzie zaczy­na­ją się też oba­wiać dru­giej fali zachorowań.

76 proc. respon­den­tów uwa­ża, że dru­ga fala zacho­ro­wań obej­mie Kana­dę, przy czym 32 proc. uwa­ża, że będzie gor­sza niż pierw­sza. Zda­niem 40 proc. będzie taka sama.

Dwie trze­cie ankie­to­wa­nych zga­dza się z podej­ściem rzą­dów i powol­nym otwie­ra­niem gospo­dar­ki. Dla 21 proc. tem­po odmra­ża­nia jest za szyb­kie, a 13 proc. — za wol­ne. Mniej niż 10 proc. popar­ło otwie­ra­nie restau­ra­cji, hote­li, siłow­ni, barów, sal kon­cer­to­wych, kin i teatrów bez jakich­kol­wiek restryk­cji. Jeśli środ­ki bez­pie­czeń­stwa pozo­sta­ną, 68 proc. zga­dza się na otwie­ra­nie restau­ra­cji, 67 proc. — na otwie­ra­nie hote­li, 55 proc. — siłow­ni, a 50 proc. — barów. Naj­więk­sze oba­wy budzą sale kon­cer­to­we, kina i teatry. Tu otwie­ra­nie przy zacho­wa­niu reżi­mu sani­tar­ne­go popie­ra 44 proc., prze­ciw­nych jest 49 proc.

Każ­dy Kana­dyj­czyk jest oso­bi­ście odpo­wie­dzial­ny za powstrzy­ma­nie dru­giej fali koro­na­wi­ru­sa, uwa­ża 80 proc. bada­nych. Tyl­ko 17 proc. wie­rzy w odpo­wie­dzial­ność rzą­dów. Jeśli cho­dzi o hipo­te­tycz­ną szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID-19, to 16 proc. dekla­ru­je, że się nie zaszcze­pi, nawet jeśli szcze­pion­ka zosta­nie opra­co­wa­na. Kolej­ne 16 proc. nie ma zda­nia. Na szcze­pie­nie zde­cy­do­wa­nych jest 68 proc. respondentów.