Onta­rio pozwa­la pra­wie wszyst­kim regio­nom wej­ście w dru­ga fazę odmra­ża­nia gospo­dar­ki. W pią­tek zosta­ną otwar­te restau­ra­cje, salo­ny fry­zjer­skie i cen­tra han­dlo­we — ale nie w Toron­to. W pierw­szej fazie pozo­sta­ją regio­ny Toron­to, Peel i Wind­sor-Essex i stan ten nie zmie­ni się jesz­cze przez co naj­mniej tydzień. W tych trzech regio­nach w ponie­dzia­łek potwier­dzo­no 134 nowe przy­pad­ki COVID-19. Tego dnia w całej pro­win­cji potwier­dzo­no ich 181.

Więk­szość regio­nów dosta­ła zie­lo­ne świa­tło już w zeszłym tygo­dniu. W tym tygo­dniu faza dru­ga będzie otwar­ta dla regio­nów Dur­ham, Hal­ton, York, Hamil­ton, Lamb­ton, Nia­ga­ra i Hal­di­mand-Nor­folk. Sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na w każ­dej fazie jest moni­to­ro­wa­na przez 2–4 tygo­dnie, by mieć pew­ność, że nie doszło do powsta­nia nowych ognisk zacho­ro­wań. Dru­ga faza ozna­cza otwie­ra­nie restau­ra­cji i barów wraz z ogród­ka­mi; punk­tów opie­ki nad dzieć­mi (z ogra­ni­cze­niem liczy dzie­ci); punk­tów usłu­go­wych: salo­nów fry­zjer­skich, kosme­tycz­nych i tatu­ażu, cen­trów han­dlo­wych (w ramach obo­wią­zu­ją­cych restryk­cji); wycie­czek z prze­wod­ni­kiem (pie­szych, rowe­ro­wych, auto­bu­so­wych, rej­sów łodzią, degu­sta­cji wina, piwa i moc­niej­szych alko­ho­li); wod­nych obiek­tów rekre­acyj­nych (fon­tan­ny, bro­dzi­ki, base­ny); plaż i dodat­ko­wych kem­pin­gów w Onta­rio Parks; kem­pin­gów pry­wat­nych; obiek­tów spor­to­wych do tre­no­wa­nia na wol­nym powie­trzu; kin, kon­cer­tów, teatrów, atrak­cji ze zwie­rzę­ta­mi, któ­re oglą­da się z samochodu.

Bur­mistrz Mis­sis­sau­gi, Bon­nie Crom­bie, oświad­czy­ła w ponie­dzia­łek, że region Peel nie jest goto­wy na wej­ście w dru­gą fazę. Podzię­ko­wa­ła głów­ne­mu urzęd­ni­ko­wi medycz­ne­mu i pre­mie­ro­wi pro­win­cji za ostroż­ność i regio­nal­ne podej­ście do odmra­ża­nia gospodarki.

reklama

W trze­ciej fazie pro­win­cja ma zezwo­lić na otwar­cie wszyst­kich miejsc pra­cy i zła­go­dzić restryk­cje doty­czą­ce zgro­ma­dzeń. W Onta­rio wpro­wa­dzo­no stan nad­zwy­czaj­ny, któ­ry potrwa do 30 czerwca.

Tydzień temu rząd zwięk­szył limit osób gro­ma­dzą­cych się do 10 — są to wytycz­ne dla całej pro­win­cji, nie­za­leż­nie od tego, w któ­rej fazie odmra­ża­nia znaj­du­je się dany region. Zasa­dy dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go cią­gle obo­wią­zu­ją. W zeszły pią­tek rząd wpro­wa­dził też kon­cep­cję “krę­gów spo­łecz­nych”, w ramach któ­rych oso­by z róż­nych gospo­darstw domo­wych nie muszą zacho­wy­wać dystan­su społecznego.