Dni mon­ta­żow­ni For­da w Oakvil­le mogą być poli­czo­ne; ame­ry­kań­ski Auto­Fo­re­cast Solu­tions poin­for­mo­wał 14 czerw­ca, że ​​Ford   zre­zy­gno­wał z pla­nów pro­duk­cji  SUVa nowej gene­ra­cji Edge, któ­ry miał być skła­da­ny w Oakville

Edge był jedy­nym mode­lem  pozo­sta­wio­nym w kana­dyj­skim zakładzie.

„Anu­lo­wa­nie (Edge) CDX777 nara­ża zakład Oakvil­le na ryzy­ko zamknięcia.”

reklama

Mark Sci­ber­ras, pre­zes Uni­for Local 707, któ­ry repre­zen­tu­je ponad 4000 pra­cow­ni­ków zakła­du mon­ta­żo­we­go Oakvil­le Ford, odmó­wił komen­ta­rza na temat komu­ni­ka­tu Auto­Fo­re­cast, ponie­waż Ford nie wydał ofi­cjal­ne­go oświad­cze­nia w tej sprawie.