Popu­lar­na toron­toń­ska pla­ża Wood­bi­ne Beach wyglą­da­ła w nie­dzie­lę rano jak pobo­jo­wi­sko po noc­nych impre­zach, w czas któ­rych w wię­sk­zo­ści mło­dzi ludzie cał­ko­wi­cie igno­ro­wa­li zasa­dy dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go i publicz­nie pili alkohol.

Fil­my zamiesz­cza­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­ją  tań­czą­cych i piją­cych ludzi na pla­ży bez masek i bli­sko siebie.

Wil­liam Kel­ly, miesz­ka­niec dziel­ni­cy The Beaches, powie­dział City­News, że był zaszo­ko­wa­ny widząc dzie­siąt­ki imprez na plaży.

Skar­gi skła­da­ne na tele­fon miej­ski 3–1‑1 nie skutkowały.