Nie­po­słu­szeń­stwo pasa­że­rów oraz zacho­wa­nia agre­syw­ne i gru­biań­skie zda­rza­ją się coraz czę­ściej i nega­tyw­nie wpły­wa­ją na warun­ki pra­cy per­so­ne­lu pokła­do­we­go, biją na alarm związ­ki zawo­do­we repre­zen­tu­ją­ce pra­cow­ni­ków naj­więk­szych kana­dyj­skich linii lot­ni­czych. “Nasi ludzie idą do pra­cy i z góry zakła­da­ją, że będą mieć jakieś przej­ścia z pasa­że­ra­mi na pokła­dzie samo­lo­tu”, mówi Chris Rau­en­busch, czło­nek per­so­ne­lu pokła­do­we­go WestJet Air­li­nes Ltd. i prze­wod­ni­czą­cy Cana­dian Union of Public Employ­ees (CUPE) Local 4070. Doda­je, że u nie­któ­rych poja­wia­ją się pro­ble­my ze zdro­wiem psy­chicz­nym. Taka jest nie­ste­ty nowa rze­czy­wi­stość, podsumowuje.

Nie­wła­ści­we zacho­wa­nia pasa­że­rów w ostat­nich mie­sią­cach sta­ły się przy­czy­ną naci­sków na pra­wo­daw­ców, by ure­gu­lo­wać spra­wę praw­nie. Dane suge­ru­ją, że w Kana­dzie pro­blem ten rów­nież jest obecny.

Człon­ko­wie per­so­ne­lu pokła­do­we­go czę­sto mówią, że wie­le kłót­ni i nie­przy­jem­nych sytu­acji doty­czy odmów pod­po­rząd­ko­wa­nia się fede­ral­nym naka­zom nosze­nia mase­czek na pokła­dzie. “Za każ­dym razem, gdy pod­cho­dzisz do kogoś, masz świa­do­mość, że sytu­acja może ulec eska­la­cji”, mówi Troy Win­ters, star­szy spe­cja­li­sta ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa w CUPE Natio­nal. Zwią­zek ten repre­zen­tu­je ponad 15 000 człon­ków per­so­ne­lu pokła­do­we­go dzie­wię­ciu linii lot­ni­czych, wśród nich WestJet, Air Cana­da i Trans­at. “Nie jest tak źle jak w Sta­nach, nie ma tylu przy­pad­ków prze­mo­cy, ale zda­rza­ją się oso­by napraw­dę wojownicze”.

Reklama

Według Trans­port Cana­da licz­ba incy­den­tów zwią­za­nych z nie­prze­strze­ga­niem naka­zu nosze­nia mase­czek wzro­sła w cza­sie lata. Linie lot­ni­cze poin­for­mo­wa­ły o 330 pasa­że­rach, któ­rzy odmó­wi­li masko­wa­nia w lip­cu i sierp­niu. To dwa razy wię­cej niż w kwiet­niu i maju. Wzrost może mieć zwią­zek ze zwięk­sze­niem licz­by pasa­że­rów, przy­wra­ca­niem połą­czeń i powro­tem do podró­żo­wa­nia w waka­cje. Win­ters doda­je, że jego zda­niem pan­de­mia nie­sie ze sobą okre­ślo­ne lęki, szar­pie ner­wy, a do tego latem w róż­nych pro­win­cjach podej­ście do koro­na­wi­ru­sa było róż­ne. W Alber­cie i Saskat­che­wan wyco­fa­no się wte­dy z nosze­nia maseczek.

Po zara­por­to­wa­niu incy­den­tu przez linie lot­ni­cze, Trans­port Cana­da może wysłać do nie­sub­or­dy­no­wa­ne­go pasa­że­ra list z ostrze­że­nia­mi albo nawet nało­żyć na nie­go karę w wyso­ko­ści do 5000 dol. Od wrze­śnia ubie­głe­go roku kary nało­żo­no na 36 osób, któ­re odmó­wi­ły zało­że­nia masecz­ki na pokła­dzie. W przy­pad­ku, gdy pasa­żer zacho­wu­je się wul­gar­nie, zastra­sza pra­cow­ni­ków linii lub innych pasa­że­rów, gro­zi im słow­nie i fizycz­nie, może usły­szeć zarzu­ty kryminalne.

Licz­ba przy­pad­ków tego rodza­ju zacho­wań w cza­sie pan­de­mii jest nie­pro­por­cjo­nal­nie duża. W 2020 roku odno­to­wa­no ich 73 (to zale­d­wie o 25 proc. mniej niż w roku 2019, przy czym nale­ży wziąć pod uwa­gę, że w tym cza­sie licz­ba pasa­że­rów lot­ni­czych spa­dła o ponad 70 proc.).

WestJet podał, że wysta­wił zaka­zy lotu wobec 118 pasa­że­rów, któ­rzy odma­wia­li nosze­nia masek.