Odwiedzamy Komisję Wyborczą nr 66 w Toronto

W sobo­tę w budyn­ku Kon­su­la­tu RP przy ul. Lake­sho­re w Toron­to pra­co­wa­ła 66 Obwo­do­wa Komi­sja Wybor­cza, otwie­ra­jąc koper­ty nade­sła­ne przez gło­su­ją­cych, o tym jakie to były wybo­ry roz­ma­wia­my z gospo­da­rzem budyn­ku, Kon­su­lem RP w Toron­to Krzysz­to­fem Grzel­czy­kiem. Do piąt­ku napły­nę­ło do komi­sji ponad 3300 gło­sów na ponad 5500 wysła­nych pakie­tów wyborczych.