BC Cen­ter for Dise­ase Con­trol odra­dza uży­wa­nie pro­duk­tów do dezyn­fek­cji rąk pro­du­ko­wa­nych przez Esk­bio­chem SA de CV w Mek­sy­ku, ze wzglę­du na poten­cjal­ną obec­ność meta­no­lu (alko­ho­lu drzew­ne­go), sub­stan­cji tok­sycz­nej w przy­pad­ku spożycia.

Według BCCDC meta­nol po wchło­nię­ciu przez skó­rę lub po spo­ży­ciu może powo­do­wać nud­no­ści, wymio­ty, ból gło­wy, nie­wy­raź­ne widze­nie, trwa­łą śle­po­tę, drgaw­ki, śpiącz­kę i może poten­cjal­nie zagra­żać życiu.

Do osób naj­bar­dziej nara­żo­nych na spo­ży­cie środ­ków dezyn­fe­ku­ją­cych ręce nale­żą dzie­ci, oso­by z demen­cją i oso­by uży­wa­ją­ce go jako zamien­ni­ka alkoholu.

Reklama

To ostrze­że­nie jest zgod­ne z podob­nym zale­ce­niem ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków z zeszłe­go tygo­dnia na temat moż­li­wej obec­no­ści meta­no­lu w pro­duk­tach tej samej firmy.

Lista wyco­fa­nych pro­duk­tów FDA to:

 

  • All-Cle­an Hand Sani­ti­zer (NDC: 74589–002-01)
  • Esk Bio­chem Hand Sani­ti­zer (NDC: 74589–007-01)
  • Cle­an­Ca­re NoGerm Advan­ced Hand Sani­ti­zer 75% Alco­hol (NDC: 74589–008-04)
  • Lavar 70 Gel Hand Sani­ti­zer (NDC: 74589–006-01)
  • The Good Gel Anti­bac­te­rial Gel Hand Sani­ti­zer (NDC: 74589–010-10)
  • Cle­an­Ca­re NoGerm Advan­ced Hand Sani­ti­zer 80% Alco­hol (NDC: 74589–005-03)
  • Cle­an­Ca­re NoGerm Advan­ced Hand Sani­ti­zer 75% Alco­hol (NDC: 74589–009-01)
  • Cle­an­Ca­re NoGerm Advan­ced Hand Sani­ti­zer 80% Alco­hol (NDC: 74589–003-01)
  • Sani­derm Advan­ced Hand Sani­ti­zer (NDC: 74589–001-01)