Wybo­ry Pre­zy­denc­kie 2020: proś­ba o pil­ną inter­pre­ta­cję prawną

Sza­now­ni Państwo,

Otrzy­ma­łam infor­ma­cję o licz­nych przy­pad­kach nie­do­rę­cze­nia pakie­tów wybor­czych w II turze Wybo­rów Pre­zy­denc­kich 2020 wybor­com z potwier­dzo­nym pra­wem do gło­so­wa­nia w okrę­gu toron­toń­skim w Kanadzie.

Reklama

Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to wyja­śnił tele­fo­nicz­nie, że nie ist­nie­je pro­ce­du­ra sanu­ją­ca tego typu fak­tycz­ne unie­moż­li­wie­nie wybor­cy sko­rzy­sta­nia z jego pra­wa wybor­cze­go gwa­ran­to­wa­ne­go w Kon­sty­tu­cji RP (lista ww. wybor­ców do wglą­du na życzenie).

Sko­ro pod­sta­wo­wą zasa­dą praw­ną jest jego kom­plet­ność, uprzej­mie pro­szę o inter­pre­ta­cję pra­wa wybor­cze­go usu­wa­ją­cą tę lukę praw­ną tak, aby nie dopu­ścić do licz­nych naru­szeń pra­wa wybor­cze­go oby­wa­te­li RP gło­su­ją­cych jutro, 11 czerw­ca, w Kana­dzie, USA oraz innych pań­stwach obu Ame­ryk oraz poju­trze, 12 czerw­ca, w pozo­sta­łych pań­stwach świa­ta i w Pol­sce wszę­dzie tam, gdzie moż­li­we jest wyłącz­nie gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne, a wybor­com nie dorę­czo­no na czas pakie­tów wyborczych.

Pro­szę wziąć pod uwa­gę, że przy zrów­no­wa­żo­nych son­da­żach przed­wy­bor­czych i rekor­do­wej fre­kwen­cji wybor­czej za gra­ni­cą i w kra­ju, nie­usu­nię­cie ww. pro­ble­mu na czas może istot­nie przy­czy­nić się do koniecz­no­ści unie­waż­nie­nia wybo­rów przez Sąd Najwyższy.

Uprzej­mie pro­szę o odpo­wiedź i potwier­dze­nie otrzy­ma­nia niniej­sze­go maila dro­gą mailową.

            Z uszanowaniem,

            Lidia Sokołowska-Cybart

Lawy­er-lin­gu­ist

  • ••

Wybo­ry Pre­zy­denc­kie 2020: wybor­cy, któ­rym nie dorę­czo­no pakie­tu wybor­cze­go na czas w II turze

Sza­now­ni Państwo,

Otrzy­ma­łam infor­ma­cję o licz­nych przy­pad­kach nie­do­rę­cze­nia pakie­tów wybor­czych w II turze Wybo­rów Pre­zy­denc­kich 2020 wybor­com z potwier­dzo­nym pra­wem do gło­so­wa­nia w Kanadzie.

Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to wyja­śnił tele­fo­nicz­nie, że nie ist­nie­je pro­ce­du­ra sanu­ją­ca tego typu fak­tycz­ne unie­moż­li­wie­nie wybor­cy sko­rzy­sta­nia z jego pra­wa wybor­cze­go gwa­ran­to­wa­ne­go w Kon­sty­tu­cji RP.

Zwró­ci­łam się więc wczo­raj do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej z proś­bą o pil­ne wyja­śnie­nie obwo­do­wym komi­sjom wybor­czym, jak nale­ży postę­po­wać w takich przypadkach.

Reko­men­du­ję każ­de­mu wybor­cy, któ­re­go to doty­czy, wysła­nie maila do swo­je­go kon­su­la­tu z opi­sem swo­jej sytu­acji z kopią do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej (biuro@kbw.gov.pl) oraz Ruchu Kon­tro­li Wybo­rów (sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl).

Kom­pi­lu­ję rów­nież listę wybor­ców, nie tyl­ko kana­dyj­skich, któ­rych to doty­czy. Pro­szę więc poin­for­mo­wać zna­jo­mych o tej liście i o prze­sła­nie mi imie­nia i nazwi­ska oraz adre­su mailo­we­go takie­go wybor­cy oraz nazwy jego konsulatu.

            Z uszanowaniem,

Lidia Soko­łow­ska-Cybart

Lawy­er-lin­gu­ist

  1. (Cana­da) 416.721.4779
  2. lidia.s.cybart@gmail.com
  • ••

Pozdra­wiam, na Kaszu­bach moż­na w cza­sie mszy przy­jąć Jezu­sa do ust, to jest coś piek­ne­go. Ale w Maxi­mi­lian Kol­be nie moż­na. To dużo świad­czy o naszych Kapła­nach. Może Pan coś na ten temat napisze.

Pozdra­wiam xxx

  • ••

Dobry wie­czór,

Piszę do Pana ze skar­gą na pra­cę nasze­go Kon­su­la­tu. Do dnia dzi­siej­sze­go nie otrzy­ma­łem kar­ty do głosowania.

Kon­su­lat miał tyle cza­su, że powi­nie­nem te kar­te otrzy­mać już daw­no temu.

To samo było pod­czas pierw­sze­go głosowania.

Kar­tę do gło­so­wa­nia otrzy­ma­łem w czwar­tek wie­czo­rem, w pią­tek wysła­łem pocz­ta pole­co­na, a kar­ta doszła do kon­su­la­tu w poniedziałek.

Zasta­na­wiam się, czy jeże­li ktoś by wszedł w posia­da­nie mojej kar­ty do gło­so­wa­nia i zagło­so­wał za mnie, czy to moż­na sprawdzic?

Pozdra­wiam,

Adam

  • ••

Sza­now­ni Państwo,

Myślę, że powin­ni­śmy otwo­rzyć szam­pa­na, bo mamy powód do celebrowania.

Wygrał Pre­zy­dent Andrzej Duda.   Daje to Pol­sce szan­se na umac­nia­nie sta­bi­li­za­cji i suwe­ren­no­ści Pol­ski, a tak­że na har­mo­nij­na współ­pra­ce Pre­zy­den­ta z Rzą­dem RP,

co było­by wła­ści­wie nie­moż­li­we w przy­pad­ku inne­go wyboru.

Układ w Pol­sce nie jest ide­al­ny, nie jest dosko­na­ły Rząd, nie jest dosko­na­ły Pre­zy­dent, nie dosko­na­li są Polacy.

Pamię­taj­my, nie ma ludzi dosko­na­łych — włą­cza­jąc tez nas.

Myślę, że naj­waż­niej­sze jest to, czy w osta­tecz­nym bilan­sie, pomi­mo naszych wszyst­kich ułom­no­ści, mie­li­śmy świa­do­mość, że dzia­ła­li­śmy w spo­sób pra­wy i patrio­tycz­ny, mając na celu nasze wspól­ne, pol­skie dobro.

Rób­my wszyst­ko jako Polo­nia, aby Pol­ska była coraz sil­niej­sza, a nie słab­sza i aby mówio­no o Pol­sce i o nas Pola­kach z sza­cun­kiem, a nie z lekceważeniem.

Patrząc z nadzie­ja na lep­sze jutro,

Pozdra­wiam serdecznie,

Bar­tło­miej Habrowski

pre­zes KPK OT

  • ••

Sza­now­ny Panie Redaktorze,

Wynik jest taki, jaki jest — led­wo, led­wo. Kon­fe­de­ra­cja, z któ­rej listy żeś Pan w paź­dzier­ni­ku ub. roku star­to­wał, nie popar­ła niko­go. Inny­mi sło­wy, Kon­fe­de­ra­cja to po pro­stu czer­wo­ne onu­ce. Nie wstyd Panu?

Z Powa­ża­niem,

Jacek Hej­nar, Mis­sis­sau­ga, ON.

  • ••

Panie Andrze­ju,

piszę w spra­wie gło­so­wa­nia w dru­giej turze. W pierw­szej turze wysła­li­śmy nasze gło­sy expres­spost przez Cana­da Post w ponie­dzia­łek 22 czerw­ca i prze­sył­ka była dostar­czo­na w czwar­tek 25 czerwca.

Teraz wysła­li­śmy podob­nie w ponie­dzia­łek 6 lip­ca i…przesyłka do tej pory NIE ZOSTAŁA dorę­czo­na. Od 2:23 AM 8 lip­ca była w „dro­dze z Mis­sis­sau­ga do Eto­bi­co­ke” i tam jest od 8:23 AM tego same­go dnia. Inter­we­nio­wa­łem parę razy w Cana­da Post, ale jak widać bez­sku­tecz­nie. Powie­dzia­łem, co zawie­ra­ła ta prze­sył­ka i, żeby zwró­ci­li uwa­gę na to, iż takich jak moja prze­sył­ka będzie kil­ka tysię­cy odpra­wia­nych przez ten sam oddział pocz­ty w Eto­bi­co­ke i takie opóź­nie­nia mogą spo­wo­do­wać utra­tę pra­wa gło­so­wa­nia a być może nawet wypa­cze­nie osta­tecz­nych rezul­ta­tów w ska­li całe­go pro­ce­su wyborów.

Po tym jak dzi­siaj „zani­kał” sygnał trans­mi­sji TVP Info ostat­nie­go w kam­pa­nii spo­tka­nia A.Dudy z miesz­kań­ca­mi Zamo­ścia i Lubelsz­czy­zny, zaczy­nam się zasta­na­wiać, czy nie pra­cu­ją  tam w tej sta­cji roz­dzia­łu pocz­ty w Eto­bi­co­ke „nasi roda­cy z pią­tej kolum­ny śpio­chów”. Ma Pan jakieś moż­li­wo­ści zba­da­nia tego?

Odp. redak­cji: Nie mam żad­nych, oprócz tego, że dzi­siaj otrzy­ma­łem nie­mal iden­tycz­ny tele­fon od czy­tel­ni­ka z Hamil­ton, któ­ry w ponie­dzia­łek wysłał koper­tę do kon­su­la­tu express post i dzi­siaj nadal była nie­do­rę­czo­na w Eto­bi­co­ke — jak wyni­ka­ło z jego trac­kin­gu. Pozdra­wiam ser­decz­nie, ak.

  • ••

Masks sho­uld not be mandatory

Nie może­my sobie dać robić wodę z mózgu. Ja już tak wku­rzy­łam tych z rzą­du ze zaczy­na­ją być sar­ka­stik. Codzien­nie otrzy­mu­je ‚odpo­wie­dzi od róż­nych mini­strów. Ale te odpo­wie­dzi są nie jasne dla mnie i dalej ich pytam. Ja ich zapro­wa­dzę w ‚kozi róg’. Bo ci co nie wie­dzą robią poli­cy and nor­my, czy­li ci z rzą­dów. W roz­mo­wie z MP offi­ce udo­wod­ni­łam ze rząd jest tota­li­tar­ny, bo roz­ka­zy idą z góry a nie odwrot­nie. Myślę ze oni i tak to nie zro­zu­mie­li celo­wo. I tacy rzą­dzą nami. Lojal­ni nie­do­ucze­ni nieudacznicy.

Wie­sła­wa

From: Wie­sia derlatka

Sub­ject: Masks sho­uld not be mandatory

            I agree with reader opi­nion that masks sho­uld not be man­da­to­ry.  I am outra­ged that the city and pro­vin­ce want enfor­ce masks. You need to be awa­re that masks limit O2 and are dan­ge­ro­us to car­dio­re­spi­ra­to­ry sys­tem espe­cial­ly in heat.  Use­less actions of city coun­ci­lors who are strug­gling to hold the­ir gro­unds are more bother­so­me to most people They    have no right to demand the mask. They can hide the­ir pseu­do­scien­ce swe­at in the­ir base­ment. I have 10 more com­pla­ints to send to ombud­sman offi­ce abo­ut city inde­cent deci­sions, actions. and lack of trans­pa­ren­cy As for Pro­vin­cial and fede­ral govern­ment covid hype advi­ce ‚ Stop the pan­de­mic dress or suit rehe­ar­sal” as it real­ly dan­ge­ro­us. They want achie­ve more deaths as per plan, howe­ver virus is too „frien­dly”. They are cau­ght lying to fit the demands of eli­tes. People are waking up and need to help them­se­lves as the tota­li­ta­rian govern­ment is using the­ir fears. No labo­ra­to­ry was able to iso­la­ted any live virus from human body yet. As for Tru­de­au he used us and fooled us Catho­lics like a wolf in she­ep skin. I am sur­pri­sed that some­one will pay to go for his spe­eches. I per­so­nal­ly would not listen him if he pays me big bucks. PM Tru­de­au never has any­thing smart and valu­ed to say. Actu­al­ly, just oppo­si­te, he is strug­gling with under­stan­ding and expres­sing him­self. I could see the spi­rits of kil­led babies by abor­tion he sup­ports are haun­ting him now more and more. That is kar­ma for all who sup­port kil­ling of innocent.

Wie­sla­wa Derlatka

  • ••

Redak­cjo Goniec

Ema­il do Trzaskowskiego

Panie Trza­skow­ski, Pola­cy mówią że łata pan dziu­ry Czaj­ki „taśmą kle­ją­cą” i ata­ku­je dzie­ci zmu­sza­jąc ich do nauki sek­su. Czy pan nie wie ze do sek­su trze­ba emo­cjo­nal­nie doro­snąć. Nie­któ­rzy nigdy emo­cjo­nal­nie nie doj­rze­wa­ją do nie go nawet mając ponad 30 lat i potrze­bu­ją psy­cho­lo­ga. Jeże­li pan wygra będzie­my boj­ko­to­wać, bo będzie wia­do­mo ze obce siły jak Niem­cy bra­ły w tym udział Nie­miec­ki rząd zawsze był i będzie wro­giem Pol­ski. A pan to akcep­tu­je, czy­li jest pan wro­giem Ojczy­zny. Żąda­my zwro­tu pie­nię­dzy od Nie­miec tych co Tusk ukradł, żeby poma­gać walą­cej się nie­miec­kiej eko­no­mii. Żąda­my pie­nię­dzy za stra­ty wojen­ne od Nie­miec. Ja już pisa­łam wie­le listów do Nie­miec o ten zwrot pie­nię­dzy. Ale ten Rząd uda­je ze nie widzi i nie sły­szy. Trze­ba im prze­czy­ścić uszy i umyć zaro­pia­le oczę­ta. Pola­cy nie popusz­czą, więc Pomysł pan jak trud­ne będzie pana rzą­dze­nie, bo Nie­miec­ki rząd będzie skom­pro­mi­to­wa­ny za pedo­fi­lie tak­że. Tak jak prze­po­wied­nia wska­zu­je Niem­cy będą kaput wkrót­ce. Rząd Nie­miec­ki musi leczyć swo­je nogi, bo na mozg już za późno.

Wie­sła­wa

Kana­da