Sza­now­ny Panie Redaktorze,

        “Z jed­ne­go źró­dła nie może wypły­wać gorz­ka i słod­ka woda”, więc mnie dzi­wi, że “C‑19 histe­ria” była przez Pana pod­da­na kry­ty­ce z wia­ry­god­ny­mi uza­sad­nie­nia­mi, nato­miast spec-ope­ra­cja prze­ciw faszy­stow­skim ban­de­row­com w grun­cie powta­rza nar­ra­cję tego same­go źródła.

        Jestem Ukra­iń­cem ze wschod­niej Ukra­iny (Donieck, Zapo­ro­że). Osiem lat (od 2014) moi krew­ni stam­tąd cier­pie­li śmierć i rany z rąk ukra­iń­skich sił, a my tutaj sły­sze­li­śmy mil­cze­nie, no bo zabi­ja­no Ruskich (!)

Reklama

        Jestem moc­no zanie­po­ko­jo­ny kłam­stwa­mi i roz­krę­ca­niem rusofobii.

        Chęt­nie się spo­tkam z Panem.

        Posy­łam teraz wyraz moje­go sta­no­wi­ska: pro­szę posłu­chać od 7 minu­ty (po rekla­mie ksią­żek), gdyż praw­do­po­dob­nie usu­ną nie­ba­wem — za dużo prawdy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=vcwSz2snxFI

Z sza­cun­kiem,

Alek­san­der Ławrecki

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, mnie też razi roz­krę­ca­nie ruso­fo­bii i sta­ra­my się w tym nie uczest­ni­czyć, nie­ste­ty takie są pra­wa woj­ny (rów­nież tej zastęp­czej) że wro­ga się dehu­ma­ni­zu­je. Sta­ra­my się rów­nież publi­ko­wać sta­no­wi­ska (pro­pa­gan­dę) obu stron, ale jest to trud­ne zadanie.

        Jed­no jest nato­miast pew­ne — jak na każ­dej woj­nie naj­bar­dziej cier­pią zwy­kli ludzie nie­za­leż­nie od naro­do­wo­ści, języ­ka etc., a na woj­nie wal­czą głów­nie mło­dzi ludzie, cza­sem cał­kiem „nie­opie­rze­ni”.

•••

Panie Andrze­ju

        Nie wiem czy Pan wie, ale moż­na do Pol­ski lecieć bez szczepienia.

        Muszą być speł­nio­ne nastę­pu­ją­ce warunki:

        • Bilet w jed­na stronę

        • Na pol­skim paszporcie

        • Covid test — może być szybki

        Ta infor­ma­cja pocho­dzi bez­po­śred­nio od pra­cow­ni­ka LOT na Toron­to Pearson

        A powrót na kana­do­la z kwarantanną

        Życzę Spo­koj­nych i Zdro­wych Świąt w tych nie­we­so­łych czasach

                Z poważaniem

(…)

Ps. Pro­szę nie powo­ly­wać się, że ta infor­ma­cja jest  ode mnie,

•••

        Ja muszę wie­dzieć, “jak się robi kieł­ba­sę i poli­ty­kę “, dla­te­go jestem taka trzeź­wo myślą­ca i sil­na psy­chicz­nie. Ludzie powin­ni brać ze mnie przy­kład, jak oczy­wi­ście chcą.

        Ja się nigdy już nie dam mani­pu­lo­wać taki­mi śmie­cia­mi jak New­swe­ek, Wybor­cza  czy CBC. Wia­do­mo czy­imi” słu­gu­sa­mi są“, ale się wypie­ra­ją aż się pocą po gaciach. Panie Lis to takie nie­etycz­ne, co pan robi, bo pan ope­ru­je cio­sa­mi poni­żej pasa. Oj, nie­ład­nie. To wszyst­ko wró­ci do pana jak bumerang.

Wie­sła­wa

•••

Doty­czy informacji :

Poci­ski lata­ją, a gaz pły­nie jak­by nigdy nic

-        Bo to jest woj­na nowej gene­ra­cji. Rosja, nasz poten­cjal­ny prze­ciw­nik, tło­czy nam gaz, żeby nasza gene­ra­li­cja knu­ła pla­ny zbroj­ne w cie­płym, a nie przy “kozie”. Tło­czy nam ropę, żeby­śmy mogli zatan­ko­wać nasze czoł­gi, samo­lo­ty i kuch­nie polo­we. Strach pomy­śleć, co będzie gdy wygramy.

Bar­ba­ra Gutkowska

•••

Doty­czy tek­stu: Oby­wa­te­le Ukra­iny i Bia­ło­ru­si, zamiesz­ka­li w Pol­sce po ata­ku Rosji na Ukra­inę zwol­nie­ni z podat­ku dochodowego

        Wła­że­nie Ukra­iń­com w d… ma na celu pod­trzy­ma­nie, a wręcz pod­sy­ca­nie nie­chę­ci Pola­ków do Ukra­iń­ców, trak­to­wa­nych gorzej od Ukra­iń­ców przez pol­ską wła­dzę i to kosz­tem Pola­ków. Wro­gość ta będzie nara­stać w mia­rę upły­wu cza­su i otwie­ra­nia się oczu tym, któ­rzy ule­gli hip­no­zie propagandy.

        Komu na tym zale­ży? Wyda­je mi się, że naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­na jest w tym Rosja. Za pie­nią­dze Pola­ków osią­gnie swój cel.

        Rosja posia­da w Pol­sce nie­prze­bra­ne zaso­by agen­tu­ral­ne: kadro­we, wpły­wu i zwy­czaj­nych poży­tecz­nych idio­tów i to na naj­wyż­szych szcze­blach wła­dzy. Wska­zu­ją na to poczy­na­nia rzą­du, któ­rych nie da się wytłu­ma­czyć ina­czej jak wła­śnie efekt dzia­ła­nia rosyj­skiej razwiedki.

Bar­ba­ra Gutkowska

•••

Tu będzie cho­dzi­ło o to, żeby skłó­cić ban­de­row­ców, któ­rych w Pol­sce będzie z 6 mln, a póź­niej cały świat się będzie patrzył jacy Pola­cy to nazi­ści i posta­wią nas w sze­re­gu żeby­śmy nie pod­ska­ki­wa­li, bo wszy­scy będą prze­ciw­ko nam .Jakie mamy wiel­kie ser­ce, ale gło­wę mamy wyżej i powin­ni jej uży­wać ci co tak chęt­nie chcą ban­de­row­ców do swo­ich miesz­kań przyj­mo­wać. Histo­ria lubi się powta­rzać i się powta­rza a naiw­nia­kow nam nie bra­ku­je moż­na wła­śnie ich wska­zać po szcze­pion­kach któ­re przy­ję­li, sta­do bara­nów słu­cha­ją­cych tele­wi­zo­ra — pol­ski zombie !

Jan Kowal­ski