Pre­mier Onta­rio Doug Ford poin­for­mo­wał że jego zespół został popro­szo­ny o skon­sul­to­wa­nie się z praw­ni­kiem kon­sty­tu­cyj­nym, aby dowie­dzieć się, czy pro­win­cja może naka­zać obo­wiąz­ko­we bada­nie COVID-19 dla zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków rol­nych zatrud­nio­nych w Kanadzie.

„Jeśli ktoś przy­jeż­dża do nasze­go kra­ju… to przy­wi­lej prze­kra­cza­nia gra­ni­cy do czy­je­goś kra­ju” — powie­dział Ford na nowej kon­fe­ren­cji w pią­tek. „ Chciał­bym przyj­rzeć się wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ko­wych testów”.

Głów­ny lekarz regio­nu Wind­sor-Essex poin­for­mo­wał w pią­tek, że region ma obec­nie naj­wyż­szy wskaź­nik przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa w prowincji.

reklama

W pią­tek zgło­szo­ne zosta­ły 53 nowe przy­pad­ki koro­na­wi­ru­sa, z cze­go 43 pocho­dzi­ły z sek­to­ra rol­ni­cze­go. Licz­ba zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków rol­nych, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik testu na koro­na­wi­ru­sa, prze­kro­czy­ła   w pią­tek 1000 osób.

Ford powie­dział, że pro­win­cja pokry­je rachu­nek za zapew­nie­nie opie­ki pra­cow­ni­kom migru­ją­cym, jeśli zara­żą się wiru­sem, doda­jąc, że „naj­mniej”, co mogą zro­bić w odpo­wie­dzi, to pod­dać się testom.

„Jeśli z jakie­go­kol­wiek powo­du są cho­rzy, dosta­ną zapła­tę. Jeśli byli tutaj w zeszłym roku, dosta­ną CERB. Zapew­nia­my, że się nimi zaopie­ku­je­my. Zamie­rza­my ich żywić, zamie­rza­my umie­ścić ich w hote­lach — na nasz koszt — powie­dział Ford.

.

W czwar­tek głów­ny lekarz Onta­rio powie­dział, że pró­by prze­pro­wa­dza­nia testów pra­cow­ni­ków rol­nych na far­mach zosta­ły nie­daw­no wstrzy­ma­ne, ponie­waż uczest­ni­czy­ło w nich tyl­ko 19 ze 176 gospo­darstw w regionie.

Zda­niem eks­per­tów, bada­nie na COVID-19 powin­no być obo­wiąz­ko­we dla „każ­de­go, kto wjeż­dża do kra­ju”, a nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ków migru­ją­cych, któ­rzy „nie są bar­dziej skłon­ni do tego niż kto­kol­wiek inny, kto prze­kra­cza granicę”.