W sobo­tę Chi­ny ostro zapro­te­sto­wa­ły prze­ciw­ko wtar­gnię­ciu do budyn­ku chiń­skie­go kon­su­la­tu w Houston urzęd­ni­ków Depar­ta­men­tu Sta­nu, po tym jak dyplo­ma­ci ChRL zosta­li zmu­sze­ni do wyjaz­du z powo­du oskar­żeń o szpiegostwo.
Wang Wenbin, rzecz­nik chiń­skie­go mini­ster­stwa spraw zagra­nicz­nych, powie­dział w oświad­cze­niu, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie mia­ły pra­wa wła­my­wać się do obiek­tu i ostrzegł, że Pekin podej­mie „nie­zbęd­ną reakcję”.
„Chiń­ski kon­su­lat gene­ral­ny w Houston jest pla­ców­ką dyplo­ma­tycz­no-kon­su­lar­ną, a tak­że wła­sno­ścią naro­do­wą Chin. Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie powin­ny w żaden spo­sób naru­szać tego sta­tu­su, zgod­nie z Kon­wen­cją Wie­deń­ską o sto­sun­kach kon­su­lar­nych oraz trak­ta­tem kon­su­lar­nym Chi­ny-USA ”- oświad­czył Wenbin.
Wcze­śniej w pią­tek Houston Chro­nic­le poin­for­mo­wa­ło, że po upły­wie ter­mi­nu eks­mi­sji do kon­su­la­tu weszli for­su­jąc tyl­ne drzwi urzęd­ni­cy Depar­ta­men­tu Stanu.

Samo­cho­dy dostaw­cze z tabli­ca­mi dyplo­ma­tycz­ny­mi opu­ści­ły kon­su­lat w pią­tek o 16:00. W tym momen­cie agen­ci fede­ral­ni spraw­dzi­li zamknię­te drzwi kon­su­la­tu i widać było ślu­sa­rza pra­cu­ją­ce­go nad wywa­że­niem zam­ka w jed­nych drzwiach.

Admi­ni­stra­cja Trum­pa naka­za­ła zamknię­cie chiń­skie­go kon­su­la­tu w Houston na począt­ku tego tygo­dnia, oskar­ża­jąc Pekin o kra­dzież wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i stwier­dzi­ła, że ​​kon­su­lat w Houston był „ośrod­kiem” kra­dzie­ży badań nauko­wych w Chinach.

REKLAMA

We wto­rek Waszyng­ton naka­zał zamknię­cie kon­su­la­tu w cią­gu 72 godzin.W odpo­wie­dzi „wet za wet” Pekin naka­zał w pią­tek kon­su­la­to­wi USA w Cheng­du zamknię­cie i oskar­żył ame­ry­kań­ski per­so­nel kon­su­la­tu o inge­ro­wa­nie w chiń­skie spra­wy wewnętrzne.

Poni­żej pro­test Chiń­czy­ków w Cheng­du prze­ciw­ko poli­ty­ce USA.