W Chi­nach nara­sta dys­ku­sja czy Ame­ry­ka może odciąć ChRL od sys­te­mu płat­no­ści w dola­rach ame­ry­kań­skich Swift?
Ana­li­ty­cy nadal twier­dzą, że jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne, aby Sta­ny Zjed­no­czo­ne odcię­ły Chi­ny lub Hong­kong od Swift
Kwe­stia ta jest postrze­ga­na jako głów­ne zagro­że­nie nie tyl­ko dla przy­szłe­go roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Chin, ale tak­że dla poko­ju na świe­cie — pisze Cis­sy Zhou w South Chi­na Mor­ning Post

Wśród wyso­kich ran­gą urzęd­ni­ków chiń­skiej admi­ni­stra­cji i ana­li­ty­ków trwa­ją deba­ty na temat tego, czy Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają zdol­ność i chęć ogra­ni­cze­nia lub nawet cał­ko­wi­te­go odcię­cia dostę­pu Chin do sys­te­mu dola­ra ame­ry­kań­skie­go, co odzwier­cie­dla nie­po­kój w Peki­nie doty­czą­cy poten­cjal­nych kon­se­kwen­cji woj­ny finan­so­wej z Waszyngtonem.

Na razie kon­sen­susv jest taki, że Waszyng­ton nie podej­mie tak skraj­nej decy­zji, jak mia­ło to miej­sce w przy­pad­ku Ira­nu i Korei Pół­noc­nej, ze wzglę­du na ryzy­ko, jakie taki dra­stycz­ny ruch sta­no­wił­by dla samych Sta­nów Zjed­no­czo­nych i dla gospo­dar­ki światowej.
Jed­nak w przy­pad­ku Chin ist­nie­je real­ne ryzy­ko, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne będą mogły wyko­rzy­stać roz­sze­rze­nie hege­mo­nii dola­ra ame­ry­kań­skie­go by “karać” Chi­ny, jeśli sto­sun­ki nadal się będą pogarszać.
Waszyng­ton już zapo­wie­dział, że uka­rze oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w pod­wa­ża­nie auto­no­mii Hong­kon­gu i uka­rze chiń­skie insty­tu­cje finan­so­we, któ­re nadal pro­wa­dzą z nimi inte­re­sy — jest to ukie­run­ko­wa­ne podej­ście do sank­cji finan­so­wych. Zacho­dzi pyta­nie, czy sank­cje te mogą ulec eskalacji.

„Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają ogrom­ne inte­re­sy gospo­dar­cze, han­dlo­we i finan­so­we w Hong­kon­gu. Wyrzu­ce­nie Hong­kon­gu z Swift nie tyl­ko zaszko­dzi­ło­by chiń­skim insty­tu­cjom finan­so­wym w mie­ście, ale mia­ło­by poważ­ny wpływ na wszyst­kie mię­dzy­na­ro­do­we insty­tu­cje w Hong­kon­gu, w tym insty­tu­cje ame­ry­kań­skie ”- napi­sał Wang Yon­gli, były wice­pre­zes Bank of Chi­na i były czło­nek zarzą­du Swift — mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu płat­no­ści finansowych.

reklama

Swift, czy­li Towa­rzy­stwo Świa­to­wej Mię­dzy­ban­ko­wej Tele­ko­mu­ni­ka­cji Finan­so­wej, (Socie­ty for Worl­dwi­de Inter­bank Finan­cial Tele­com­mu­ni­ca­tion) to sieć wyko­rzy­sty­wa­na przez ban­ki na całym świe­cie do wysy­ła­nia i otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji o trans­ak­cjach finan­so­wych. Jest to jeden z ele­men­tów infra­struk­tu­ry, któ­ry sta­no­wi fun­da­ment roli dola­ra ame­ry­kań­skie­go w mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu i inwestycjach.

Zagra­nicz­ne ban­ki utrzy­mu­ją sto­sun­ki kore­spon­den­cyj­ne z ban­ka­mi ame­ry­kań­ski­mi, za pośred­nic­twem któ­rych prze­pro­wa­dza­ją trans­ak­cje w dola­rach ame­ry­kań­skich. Rząd USA może naka­zać ban­kom ame­ry­kań­skim zaprze­sta­nie prze­twa­rza­nia trans­ak­cji z okre­ślo­ny­mi oso­ba­mi, insty­tu­cja­mi i kra­ja­mi, odma­wia­jąc im dostę­pu do sys­te­mu płat­no­ści w dola­rach amerykańskich.

Wang dodał, że Chi­ny nie mogą pani­ko­wać, ale muszą spo­koj­nie zare­ago­wać na poten­cjal­ne sank­cje USA, ponie­waż jeśli Sta­ny Zjed­no­czo­ne ode­tną Hong­kong od sys­te­mu płat­no­ści dola­ro­wych, to „strze­lą sobie w sto­pę” i głę­bo­ko wpły­ną na glo­bal­ny popyt. Powie­dział, że to praw­do­po­dob­nie sprzy­ja­ło­by usta­no­wie­niu nowe­go mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu płat­no­ści i roz­li­czeń, któ­ry miał­by zastą­pić obec­ny sys­tem deno­mi­no­wa­ny w dola­rach ame­ry­kań­skich, a jed­no­cze­śnie sta­no­wi­ło­by poważ­ne zagro­że­nie dla poko­ju na świecie.
Wyso­ki ran­gą urzęd­nik ChRL, któ­ry jest bli­sko ban­ku cen­tral­ne­go kra­ju, powie­dział South Chi­na Mor­ning Post, że jego zda­niem nie­moż­li­we było­by dla Sta­nów Zjed­no­czo­nych wyłą­cze­nie wszyst­kich chiń­skich insty­tu­cji w Hong­kon­gu z sys­te­mu Swift, ponie­waż ozna­cza­ło­by to poważ­ną eska­la­cję kon­fron­ta­cja mię­dzy dwo­ma krajami.

Ding Shu­ang, głów­ny eko­no­mi­sta Chin w ban­ku Stan­dard Char­te­red, zgo­dził się, że jest mało praw­do­po­dob­ne, aby Sta­ny Zjed­no­czo­ne nało­ży­ły sank­cje finan­so­we na Hong­kong jako całość, ale mogą nało­żyć sank­cje na nie­któ­re poje­dyn­cze chiń­skie ban­ki w mieście.
Rela­cje mię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi gospo­dar­ka­mi świa­ta gwał­tow­nie się pogor­szy­ły z powo­du morza pro­ble­mów, w tym woj­ny han­dlo­wej, pan­de­mii Covid-19, spo­rów tery­to­rial­nych na Morzu Połu­dnio­wo­chiń­skim, nowe­go pra­wa bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go oraz sprze­daż bro­ni na Tajwan.

Pomi­mo, że eko­no­mi­ści wie­lo­krot­nie argu­men­to­wa­li, że ryzy­ko odcię­cia przez USA Hong­kon­gu lub Chin od Swift jest niskie, chiń­skie media pań­stwo­we i urzęd­ni­cy nadal dys­ku­tu­ją o poten­cjal­nych kon­se­kwen­cjach i tym, co Chi­ny mogą zro­bić, aby zła­go­dzić ryzyko.

W komen­ta­rzu w Glo­bal Times , wspie­ra­nym przez pań­stwo nacjo­na­li­stycz­nym tablo­idzie chiń­skim, stwier­dzo­no w zeszłym mie­sią­cu, że Chi­ny „muszą uwa­żać na zło­śli­we zamia­ry USA”, ale też dla USA odcię­cie Chin od Swi­fta było­by jak gasze­nie pra­gnie­nia piciem trucizny.”.

„Zablo­ko­wa­nie Chin przed Swi­ftem spo­wo­do­wa­ło­by duże pro­ble­my i stra­ty dla Chin, ale zaszko­dzi­ło­by rów­nież USA. Cho­ciaż Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie utra­ci­ły­by natych­miast sta­tu­su super­mo­car­stwa, hege­mo­nia dola­ra zosta­ła­by ska­za­na na upa­dek. Prze­cież Chi­ny mają gospo­dar­kę ustę­pu­ją­cą tyl­ko Sta­nom Zjed­no­czo­nym, z ogrom­ny­mi rezer­wa­mi dola­ro­wy­mi i dola­ro­wy­mi obli­ga­cja­mi w rękach ”- czy­ta­my w komentarzu.
Guotai Junan Secu­ri­ties, bank inwe­sty­cyj­ny i spół­ka papie­rów war­to­ścio­wych z sie­dzi­bą w Szan­gha­ju, sko­men­to­wał w komu­ni­ka­cie, że „Wszyst­kie chiń­skie ban­ki komer­cyj­ne będą­ce wła­sno­ścią pań­stwa, a tak­że gieł­dy w Szan­gha­ju i Shen­zhen, dołą­czy­ły do ​​Swift. Kie­dy zosta­ną odcię­te od sys­te­mu, co ozna­cza, że ​​Sta­ny Zjed­no­czo­ne nało­ży sank­cje finan­so­we na wszyst­kie chiń­skie ban­ki komer­cyj­ne, źró­dło dola­ra dla tych ban­ków cał­ko­wi­cie wyschnie ”

Dla Hong­kon­gu naj­gor­szy­mi kon­se­kwen­cja­mi była­by utra­ta przez mia­sto sta­tu­su mię­dzy­na­ro­do­we­go cen­trum finansowego.