Par­la­men­ta­rzy­ści w Otta­wie nie muszą nosić masek

Dla­cze­go, sko­ro w Otta­wie jest obo­wią­zek zakła­da­nia masek w budyn­kach publicznych?

Ponie­waż… „Obec­nie nie jest to miej­sce publiczne”.

„Izba Gmin jest obec­nie zamknię­ta dla publicz­no­ści i dla­te­go nie jest obec­nie uwa­ża­na za prze­strzeń publicz­ną” — powie­dział dyrek­tor ds. Komu­ni­ka­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Izby Gmin.

reklama

Na począt­ku tego mie­sią­ca mia­sto Otta­wa uchwa­li­ło obszer­ne regu­la­cje, na mocy któ­rych maski są obo­wiąz­ko­we w miej­scach publicz­nych, takich jak cen­tra han­dlo­we, restau­ra­cje, obiek­ty miej­skie i lob­by hote­lo­we. Jed­nak regu­la­min nie ma zasto­so­wa­nia do Par­lia­ment Hill.

Heather Bra­dley, dyrek­tor ds. Komu­ni­ka­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Izby Gmin, stwier­dza e‑mailu

„Izba Gmin jest obec­nie zamknię­ta dla publicz­no­ści i dla­te­go nie jest obec­nie uwa­ża­na za prze­strzeń publiczną” -

Bra­dley powie­dział, że Izba Gmin zachę­ca wszyst­kich do uży­wa­nia masek, gdy fizycz­ny dystans nie jest moż­li­wy, i udo­stęp­ni­ła je personelowi.

 

.

Kie­dy wpro­wa­dzo­no zakaz, Etches powie­dział w oświad­cze­niu, że maski mogą zmniej­szyć roz­prze­strze­nia­nie się wirusa.