Sto­łecz­ni poli­cjan­ci zatrzy­ma­li pierw­sze oso­by w związ­ku ze znie­wa­że­niem war­szaw­skich pomni­ków — poin­for­mo­wał we wto­rek rzecz­nik Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji nad­kom. Syl­we­ster Mar­czak. Dodał, że zatrzy­ma­nie kolej­nych to tyl­ko kwe­stia czasu.

Jak prze­ka­zał nad­kom. Syl­we­ster Mar­czak, w związ­ku z obra­zą uczuć reli­gij­nych i znie­wa­że­niem war­szaw­skich pomni­ków, sto­łecz­ni poli­cjan­ci do spra­wy zatrzy­ma­li pierw­sze podej­rza­ne oso­by. “Tra­fi­ły one do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Czyn­no­ści trwa­ją. Zatrzy­ma­nie pozo­sta­łych to jedy­nie kwe­stia cza­su” — prze­ka­zał rzecz­nik KSP.

W nocy z wtor­ku na śro­dę na war­szaw­skie pomni­ki nało­żo­no tęczo­we fla­gi oraz chust­ki z sym­bo­lem nawią­zu­ją­cym do ruchu anar­chi­stycz­ne­go. Z mani­fe­stu opu­bli­ko­wa­ne­go w inter­ne­cie wyni­ka, że akcja mia­ła na celu wal­kę z homofobią.

“To jest szturm. To tęcza. To atak! Posta­no­wi­ły­śmy dzia­łać. Tak dłu­go, jak będą się bać trzy­mać Cię za rękę. Tak dłu­go, aż nie znik­nie z naszych ulic ostat­nia homo­fo­bicz­na fur­go­net­ka. To nasza mani­fe­sta­cja odmien­no­ści — ta tęcza. Tak dłu­go, jak fla­ga będzie kogoś gor­szyć i będzie +nie­sto­sow­na+, tak dłu­go uro­czy­ście przy­rze­ka­my pro­wo­ko­wać” — czy­ta­my w oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w mediach społecznościowych.

Jesz­cze w śro­dę wice­mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Seba­stian Kale­ta zło­żył zawia­do­mie­nie o podej­rze­niu popeł­nie­nia prze­stęp­stwa w związ­ku z tymi zdarzeniami.

Jak wcze­śniej infor­mo­wa­ła PAP Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w War­sza­wie, postę­po­wa­nie ws. obra­zy uczuć reli­gij­nych i znie­wa­że­nia pomni­ków poprzez nało­że­nie na nie tęczo­wych flag i masek z sym­bo­lem anar­chi­stycz­nym pro­ku­ra­tu­ra wsz­czę­ła w czwartek.

Tęczo­we fla­gi oraz chust­ki z sym­bo­lem nawią­zu­ją­cym do ruchu anar­chi­stycz­ne­go umo­co­wa­no m.in. na figu­rze Chry­stu­sa przed Bazy­li­ką św. Krzy­ża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Poli­cja dosta­ła zgło­sze­nia o zda­rze­niach doty­czą­cych pomni­ków: Miko­ła­ja Koper­ni­ka, Jana Kiliń­skie­go, Win­cen­te­go Wito­sa oraz Syren­ki Warszawskiej.

pap