We wto­rek ame­ry­kań­scy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia osta­tecz­nie wyra­zi­li zgo­dę na szcze­pion­kę fir­my Pfi­zer dla dzie­ci od lat 5 do 11 co potrak­to­wa­no, jako kamień milo­wy, któ­ry otwie­ra moż­li­wość poważ­ne­go roz­sze­rze­nia kra­jo­wej kam­pa­nii szczepień.

Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków już zatwier­dzi­ła szcze­pion­ki dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat — ale to Cen­tra Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom CDC for­mal­nie zale­ca­ją, kto powi­nien otrzy­mać szcze­pion­ki zatwier­dzo­ne przez FDA.

Ogło­sze­nie dyrek­to­ra CDC, dr Rochel­le Walen­sky, poja­wi­ło się zale­d­wie kil­ka godzin po tym, jak panel dorad­czy jed­no­gło­śnie zde­cy­do­wał, że szcze­pion­ki Pfi­ze­ra w daw­ce dzie­cię­cej  powin­ny zostać udo­stęp­nio­ne 28 milio­nom mło­dych ludzi w tej gru­pie wiekowej.

Walen­sky powie­dzia­ła, że ​​cho­ciaż ryzy­ko poważ­nych cho­rób i śmier­ci jest niż­sze u małych dzie­ci niż u doro­słych, jest  real­ne – a tak­że, że COVID-19 wywarł głę­bo­ki wpływ spo­łecz­ny, psy­chicz­ny i edu­ka­cyj­ny na mło­dzież, w tym posze­rzył dys­pro­por­cje w nauce.

„Są dzie­ci w dru­giej kla­sie, któ­re nigdy nie mia­ły nor­mal­ne­go roku szkol­ne­go” – powie­dzia­ła Walen­sky, któ­rej zda­niem „Szcze­pie­nia pedia­trycz­ne może pomóc nam to wszyst­ko zmienić”.

Pre­zy­dent Joe Biden nazwał decy­zję „punk­tem zwrotnym”.

„To zmniej­szy zakres, w jakim dzie­ci prze­no­szą wiru­sa na innych” – powie­dział w oświad­cze­niu. „To duży krok naprzód dla nasze­go naro­du w naszej wal­ce o poko­na­nie wiru­sa”. Tym­cza­sem jak wyni­ka z badań bry­tyj­skich oso­by zaszcze­pio­ne prze­no­szą WARIANT DELTA w tym samym stop­niu co niezaszczepione.

Jak się ocze­ku­je Health Cana­da podej­mie podob­ną decy­zję co CDC