Poniż­szy list doty­czy infor­ma­cji o astro­no­micz­nych cenach opłat za par­ko­wa­nie wpro­wa­dzo­nych dla osób spo­za mia­sta przez bur­mi­strza Barrie

Joan­na Gerber

Ja aku­rat jestem z Bar­rie. I jak naj­bar­dziej popie­ram decy­zję nasze­go May­or Leh­man. Pre­mier Ford nie ma poję­cia o czym mówi! Do par­ków nad jezio­rem zjeż­dża­ją się całe rodzi­ny 15–20 oso­bo­we, głów­nie z oko­lic Bramp­ton; jak wyjeż­dża­ją wie­czo­rem zosta­wia­ją syf (bo ina­czej tego nie moż­na nazwać!) po sobie tam gdzie sie­dzie­li cały dzień!

Reklama

Na par­kin­gach śmie­ci wyrzu­ca­ją z samo­cho­dów przez okna, prze­chod­niom pod nogi! W krza­kach zała­twia­ją swo­je potrze­by, brud­ne pie­lu­chy zosta­wia­ją gdzie popad­nie! Może zamiast far­ma­zo­ny opo­wia­dać, Pre­mier mógł­by w koń­cu nazwać spra­wę po imie­niu! Zła­ma­ne­go cen­ta, też tutaj nie wyda­ją… Nikt tutaj, czy w Oril­lia NIE CHCE takich “tury­stów”!