Nie­co ponad jeden pro­cent miesz­kań­ców Onta­rio — oko­ło 160 000 osób — zosta­ło zara­żo­nych i wyzdro­wia­ło z nowe­go koro­na­wi­ru­sa do koń­ca czerw­ca, twier­dzi Public Health Onta­rio po prze­pro­wa­dze­niu testów tysię­cy pró­bek krwi pobra­nej od krwiodawców

Agen­cja poda­ła, że ​​z ponad 7000 pró­bek krwi prze­ba­da­nych w czerw­cu 79 wyka­za­ło obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19, co wska­zu­je na wystę­po­wa­nie 1,1 pro­cent po dosto­so­wa­niu do cech popu­la­cji Ontario.

Labo­ra­to­rium wyka­za­ło wyż­szą czę­stość wystę­po­wa­nia prze­ciw­ciał wśród osób w wie­ku 80 lat i star­szych (2,6 pro­cent) oraz brak obec­no­ści prze­ciw­ciał u dzie­ci poni­żej dzie­wią­te­go roku życia.

Reklama

Bada­nia krwi wyszu­ku­ją prze­ciw­cia­ła powsta­łe, gdy dana oso­ba sku­tecz­nie zwal­czy infekcję.

Fakt, że ponad czte­ry razy wię­cej osób może wyka­zy­wać dowód wcze­śniej­szej infek­cji COVID-19 we krwi, wyni­ka z róż­nych czyn­ni­ków, w tym z bra­ku dostę­pu do testów oraz z fak­tu, że wie­le osób doświad­cza infek­cji z nie­wiel­ki­mi lub żad­ny­mi zauwa­żal­ny­mi objawami.

Podob­ne bada­nie sero­lo­gicz­ne prze­pro­wa­dzo­ne w Nowym Jor­ku wyka­za­ło, że nawet 20 pro­cent ludzi w rejo­nie Nowe­go Jor­ku wyka­za­ło obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19, mimo że mniej niż trzy pro­cent miesz­kań­ców kie­dy­kol­wiek uzy­ska­ło wynik pozy­tyw­ny pod­czas testów PCR.

Public Health Onta­rio twier­dzi, że ponie­waż wytwo­rze­nie prze­ciw­ciał w krwio­bie­gu zaj­mu­je tydzień lub dwa, moż­li­we jest, że nie­któ­re prób­ki krwi mają wynik nega­tyw­ny, mimo że zosta­ły pobra­ne od osób zaka­żo­nych w tym cza­sie COVID-19.

Są też oso­by, u któ­rych prze­ciw­cia­ła po zwal­cze­niu infek­cji są nie­wy­star­cza­ją­ce, aby moż­na je było wykryć w bada­niu krwi.

Public Health Onta­rio stwier­dzi­ło, że prób­ki krwi prze­te­sto­wa­ne w bada­niu zosta­ły prze­sła­ne do celów innych niż zaka­że­nie COVID-19, dla­te­go infor­ma­cje iden­ty­fi­ka­cyj­ne zosta­ły usu­nię­te ze wszyst­kich pró­bek przed ich przetestowaniem.

Stwier­dzo­no, że nadal nie może powie­dzieć, czy obec­ność prze­ciw­ciał COVID-19 uod­por­ni­ła kogoś na przy­szłą infekcję.