Rede­emer Uni­ver­si­ty, pry­wat­ny chrze­ści­jań­ski uni­wer­sy­tet w Hamil­ton w Onta­rio, spo­tkał się z kry­ty­ką ze stro­ny byłych stu­den­tów, któ­rzy twier­dzą, że poli­ty­ka szko­ły dys­kry­mi­nu­je oso­by LGBTQ.  Obo­wią­zu­ją­ce w szko­le zasa­dy szko­ły, mówią, że stu­den­ci będą dys­cy­pli­no­wa­ni  za wszel­kie zacho­wa­nia sek­su­al­ne, któ­re mają miej­sce poza mał­żeń­stwem heteroseksualnym.

To spo­wo­do­wa­ło, że nie­któ­rzy stu­den­ci homo­sek­su­al­ni “poczu­li się nie­swo­jo”. 22-let­nia homo­sek­su­alist­ka z Acton w Onta­rio posta­no­wi­ła nawet z niej się wypi­sać. Uwa­ża, że musia­ła tak postą­pić wła­śnie z uwa­gę na tę “dys­kry­mi­na­cję”.

Szko­ła twier­dzi, że jej zasa­dy są czę­ścią tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej i niko­go nie dyskryminują.

Nie jest jasne, w jaki spo­sób szko­ła uka­ra­ła­by ucznia, gdy­by otrzy­ma­ła skar­gę, ale ogól­nie kary obej­mu­ją ostrze­że­nia, grzyw­ny, zawie­sze­nie i wyda­le­nie. Zasa­dy szko­ły obo­wią­zu­ją rów­nież poza kampusem.

Eks­per­ci ds. praw czło­wie­ka z któ­ry­mi roz­ma­wiał dzien­ni­karz CBC,  uwa­ża­ją te zasa­dy  za moż­li­we do zaskar­że­nia w sądzie jako dyskryminacja

Rek­tor uczel­ni Robert Gra­ham wyja­śnił ze swej strony:

„Wszy­scy ludzie, w tym oso­by LGBTQ, są stwo­rze­ni na obraz Boga i dla­te­go zasłu­gu­ją na to, by być trak­to­wa­ni z god­no­ścią, miło­ścią i sza­cun­kiem. Odku­pi­ciel potę­pia prze­moc, nęka­nie i zastra­sza­nie” — napisał.

„Jako insty­tu­cja wywo­dzą­ca się z refor­mo­wa­nej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej wie­rzy­my, że wszy­scy ludzie są grzesz­ni i że wpły­wa to na sek­su­al­ność i rela­cje każ­de­go z nich. Tra­dy­cja obej­mu­je rów­nież zro­zu­mie­nie, że chrze­ści­jań­skie mał­żeń­stwo zawie­ra się mię­dzy męż­czy­zną i kobie­tą, a intym­ność sek­su­al­na jest zare­zer­wo­wa­na dla związ­ku małżeńskiego”.

„To, co nie­któ­rzy nazy­wa­ją dys­kry­mi­na­cją, to w rze­czy­wi­sto­ści wol­ność , któ­ra jest chro­nio­na przez pra­wo i sta­no­wi pod­sta­wo­wą war­tość kana­dyj­ską” — powie­dział Graham.

Praw­nicz­ka z Toron­to, Susan Ursel, mówi tym­cza­sem, że poli­ty­ka Rede­emer Uni­ver­si­ty dys­kry­mi­nu­je oso­by LGBTQ, a tak­że każ­de­go, kto nie jest żonaty.

Co naj­mniej dwie inne szko­ły mają podob­ne zasa­dy jak Rede­emer Uni­ver­si­ty (Tyn­da­le Uni­ver­si­ty w Toron­to i Ambro­se Uni­ver­si­ty w Calgary)

CBC do tej pory nie prze­pro­wa­dzi­ła podob­ne­go śledz­twa dzien­ni­kar­skie­go w  kana­dyj­skich szko­łach reli­gij­nych innych denominacji.

 

za cbc