Nie tylko o piłce nożnej: Co w trawie piszczy cz.5

Zna­ny komen­ta­tor spor­to­wy Janusz Michal­lik roz­ma­wia z Andrze­jem Olendrem
Janusz Michal­lik (ur. 22 kwiet­nia 1966 w Cho­rzo­wie) –to były pol­ski i ame­ry­kań­ski pił­karz, obroń­ca lub pomocnik.

Ojciec Kry­stian był pił­ka­rzem, dwu­krot­nym repre­zen­tan­tem Polski.
Janusz, zanim z rodzi­ca­mi wyje­chał z kra­ju, był zawod­ni­kiem Gwar­dii War­sza­wa. W Sta­nach grał w sze­re­gu klu­bów, tak­że w roz­gryw­kach halo­wych. Oby­wa­tel­stwo USA uzy­skał 8 mar­ca 1991. W repre­zen­ta­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych debiu­to­wał w roze­gra­nym 5 maja 1991 spo­tka­niu z Uru­gwa­jem, ostat­ni raz zagrał w 1994 roku.

Karie­rę zakoń­czył w 1998.

Obec­nie jest szko­le­niow­cem, współ­pra­cu­je z tele­wi­zją ESPN. Miesz­ka w Gla­ston­bu­ry, Con­nec­ti­cut z żoną Marze­ną i synem Danielem.