Pre­mier Onta­rio Doug Ford ostro skry­ty­ko­wał pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa z powo­du nało­że­nia przez jego admi­ni­stra­cję nowych ceł na kana­dyj­skie aluminium

Ford wyra­ził roz­cza­ro­wa­nie z powo­du tej decy­zji, któ­ra — jego zda­niem — sta­no­wi zagro­że­nie dla tra­dy­cyj­nie sil­nych sto­sun­ków han­dlo­wych jego pro­win­cji z USA.

W odpo­wie­dzi pre­mier zaape­lo­wał do miesz­kań­ców Onta­rio, aby “ude­rzy­li ich tam, gdzie boli”, uzna­ją, że w sto­sun­kach z Onta­rio Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają bar­dzo dużo do stracenia.

Zda­niem For­da pro­du­cen­ci z Onta­rio powin­ni bar­dziej agre­syw­nie ozna­czać swo­je towa­ry jako “wypro­du­ko­wa­ne w Onta­rio”, aby pomóc kon­su­men­tom w zaku­pie lokal­nych produktów.