Odkła­da­jąc na bok róż­ni­ce poli­tycz­ne, pre­mier Justin Tru­de­au i pre­mier Onta­rio Doug Ford sta­nę­li ramię w ramię w Broc­kvil­le, by w pią­tek poin­for­mo­wać o nowej umo­wie w spra­wie pro­duk­cji masek N95.

Oby­dwaj odwie­dzi­li fabry­kę mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji 3M  by przed­sta­wić nową pię­cio­let­nią umo­wę na pro­duk­cję 50 milio­nów masek rocz­nie, począw­szy od począt­ku przy­szłe­go roku, fede­ra­cja i Onta­rio prze­zna­czą po 23 milio­ny dola­rów na zwięk­sze­nie pro­duk­cji poprzez roz­bu­do­wę zakładu.

„Dzi­siaj jest tyl­ko kolej­ny przy­kład tego, co może­my zro­bić, kie­dy pra­cu­je­my razem z myślą o potrze­bach wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków” — powie­dział Trudeau.

reklama

Ford powie­dział, że chce współ­pra­co­wać z naj­lep­szą moż­li­wą fir­mą, jaką jest 3M, dodał, że stwo­rzy to  30 dodat­ko­wych miejsc pracy.

W bar­dzo cie­płych sło­wach pochwa­lił Justi­na Trudeau: