York Regio­nal Poli­ce polu­je na kie­row­cę pic­ku­pa, któ­ry celo­wo zosta­wił śla­dy opon na nowo poma­lo­wa­nym tęczo­wym przej­ściu dla pie­szych w Auro­ra. Poli­cja trak­tu­je ten wan­da­lizm jako incy­dent moty­wo­wa­ny nienawiścią.

Tęczo­we przej­ście dla pie­szych zosta­ło odsło­nię­te w czwar­tek rano, w celu wspar­cia spo­łecz­no­ści LGTBQ2  — wedle dekla­ra­cji władz mia­sta, jako „sym­bol akcep­ta­cji i wspar­cia dla róż­no­rod­no­ści i integracji”.

Jed­nak jesz­cze tej samej nocy, tuż przed pół­no­cą, ktoś znie­nac­ka  prze­je­chał pic­ku­pem przez przej­ście na Yon­ge Stre­et i Wel­ling­ton Road nie raz, ale dwa razy, umy­śle­nie zosta­wia­jąc śla­dy opon.

Reklama

Poli­cja Regio­nu York natych­miast przy­stą­pi­ła do dzia­ła­nia, opu­bli­ko­wa­no też zdję­cia z moni­to­rin­gu, ale jedy­ny poda­ny opis pic­ku­pa to że był w jasnym kolorze.

Dla­te­go orga­ny ści­ga­nia zwró­ci­ły się o pomoc w uję­ciu prze­stęp­cy  do spo­łe­czeń­stwa. Każ­dy, kto ma jakie­kol­wiek infor­ma­cje lub nagra­nia wideo pro­szo­ny jest o kon­takt z poli­cją regio­nal­ną York.