Luis Migu­el ujaw­nia w New Ame­ri­can pro­gram finan­so­wa­ny Bil­la Gate­sa,   Trust Stamp do bio­me­trycz­nej toż­sa­mo­ści cyfro­wej, któ­ry  ma zostać wypró­bo­wa­ny w „odle­głych spo­łecz­no­ściach o niskich docho­dach” w… Afry­ce Zachod­niej. Pro­gram jest testo­wa­ny  w ramach part­ner­stwa mię­dzy wspie­ra­nym przez Bil­la Gate­sa sto­wa­rzy­sze­niem szcze­pion­ko­wym GAVI a Mastercard .

Zgod­nie z pro­fi­lem Master­card, Trust Stamp wyko­rzy­stu­je dane bio­me­trycz­ne do wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści bez ujaw­nia­nia jakich­kol­wiek informacji:

Pro­ces jest pro­sty, klient robi zdję­cie swo­jej twa­rzy, dło­ni lub odci­sku pal­ca i udo­stęp­nia je Trust Stamp. Fir­ma wyko­rzy­stu­je sztucz­ną inte­li­gen­cję do stwo­rze­nia maski 3D — a następ­nie kasu­je  dane i doda­je szy­fro­wa­ny zapis w miej­sce nazwi­ska. Ma to być pro­ces zapew­nia­ją­cy anonimowość.

Nowy pro­gram, któ­ry zosta­nie prze­te­sto­wa­ny w Afry­ce Zachod­niej, będzie zawie­rał tech­no­lo­gię Trust Stamp zin­te­gro­wa­ną z kar­tą GAVI-Master­card „Wel­l­ness Pass”, obej­mu­ją­cą cyfro­wy sys­tem reje­stra­cji szcze­pień i iden­ty­fi­ka­cji tożsamości.

GAVI, czy­li Glo­bal Allian­ce of Vac­ci­nes and Immu­ni­za­tions, jest finan­so­wa­na przez Fun­da­cję Bil­la i Melin­dy Gate­sów, Fun­da­cję Roc­ke­fel­le­ra i inne eli­tar­ne fundacje.

Wel­l­ness Pass łączy szcze­pion­ki z tech­no­lo­gią Master­card „w celu wyko­rzy­sta­nia naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii, ulep­sza­jąc zarzą­dza­nie tra­dy­cyj­ny­mi pro­gra­ma­mi szcze­pień w celu uzy­ska­nia opty­mal­ne­go zasię­gu, prze­strze­ga­nia zale­ceń, sku­tecz­no­ści oraz scen­tra­li­zo­wa­ne­go pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji szcze­pień dziecięcych”.

Dzię­ki inte­gra­cji z Trust Stamp, Wel­l­ness Pass będzie w sta­nie śle­dzić bio­me­trycz­nie szcze­pie­nia nawet na obsza­rach, w któ­rych nie ma tele­fo­nii komór­ko­wej lub łącz­no­ści z Internetem.

Współ­za­ło­ży­ciel Trust Stamp Gareth Gen­ner wyja­śnia, że pozwa­la to stwo­rzyć pro­sty, nisko­bu­dże­to­wy spo­sób dla dzie­ci i ich opie­ku­nów na prze­cho­wy­wa­nie doku­men­ta­cji medycz­nej, któ­rej nie moż­na pomy­lić z innym dziec­kiem. Za każ­dym razem, gdy dziec­ko otrzy­mu­je szcze­pion­kę  nastę­pu­je włą­cze­nie odpo­wied­nie­go algo­ryt­mu (hash) do zak­tu­ali­zo­wa­nych infor­ma­cji o sta­nie zdro­wia. „Ten zapis algo­ryt­mo­wy ewo­lu­uje w cza­sie” — mówi Gen­ner — „tak jak Ty ewoluujesz”.

Gen­ner twier­dzi, że tech­no­lo­gia ta była­by korzyst­na w cza­sach COVID-19, ponie­waż tech­no­lo­gia umoż­li­wia publicz­ną iden­ty­fi­ka­cję cyfro­wą bez koniecz­no­ści poka­zy­wa­nia całej twa­rzy — tak jak w przy­pad­ku osób noszą­cych maski na twarz.

Master­card zauwa­ża, że ​​„Trust Stamp bada rów­nież nowe spo­so­by komer­cja­li­za­cji zapi­sów typu hash” i pra­cu­je nad spo­so­ba­mi umoż­li­wia­ją­cy­mi fir­mom „iden­ty­fi­ka­cję prze­stęp­ców przed spotkaniem”.

Powsta­je prz tym pyta­nie, jak będzie się defi­nio­wa­ło “prze­stęp­ców”: i czy defi­ni­cja „prze­stęp­ców” zosta­nie roz­sze­rzo­na na tych, któ­rzy odma­wia­ją przy­ję­cia szczepionek?

Inte­gra­cja tech­no­lo­gii iden­ty­fi­ka­cji bio­me­trycz­nej z ban­ko­wo­ścią cyfro­wą i reje­stra­mi szcze­pień jest nie­bez­piecz­nym kro­kiem, któ­ry może zostać wyko­rzy­sta­ny do zmu­sze­nia ludzi do zro­bie­nia sobie zastrzy­ku lub unie­moż­li­wi doko­ny­wa­nia zakupów.

Zda­niem auto­ra w New Ame­ri­can, glo­bal­ne eli­ty w peł­ni rozu­mie­ją tę moż­li­wość i wła­śnie dla­te­go tacy ludzie jak Bill Gates i Fun­da­cja Roc­ke­fel­le­ra wpom­po­wa­li milio­ny w tę tech­no­lo­gię. Dla­te­go też esta­bli­sh­ment, podob­nie jak w przy­pad­ku mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji Master­card, tak  agre­syw­nie postu­lu­je stwo­rze­nie świa­ta bezgotówkowego

Gotów­ka jest zde­cen­tra­li­zo­wa­na, nie­ure­gu­lo­wa­na i trud­na do wyśle­dze­nia. Z dru­giej stro­ny kar­ty i cyfro­wą walu­tę moż­na nie tyl­ko śle­dzić, ale tak­że kon­tro­lo­wać. Za jed­nym naci­śnię­ciem przy­ci­sku oso­ba oskar­żo­na o błęd­ne myśle­nie będzie musia­ła się liczyć z  zamro­że­niem lub kon­fi­ska­tą oso­bi­stych ‚rod­ków finansowych.

To tyl­ko jeden z wie­lu przy­kła­dów tego , jak strach przed COVID-19 dzia­ła na korzyść tota­li­ta­ry­stów, któ­rzy pró­bu­ją pod­wa­żyć repu­bli­kań­skie pań­stwa naro­do­we na rzecz scen­tra­li­zo­wa­ne­go rzą­du świa­to­we­go. Nic dziw­ne­go, że glo­ba­li­stycz­ne orga­ny, takie jak Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia , stwier­dzi­ły, że pie­nią­dze mogą roz­prze­strze­niać koronawirusa.

Zda­niem auto­ra  jedy­nym spo­so­bem, aby prze­ko­nać więk­szość Ame­ry­ka­nów do otrzy­ma­nia szcze­pion­ki, jest pod­trzy­ma­nie stra­chu. Stąd obec­na histe­ria doty­czą­ca rosną­cej licz­by przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa i nale­ga­nie wszyst­kich, od Joe Bide­na, przez Andrew Cuomo po same­go Fau­ci, że wszy­scy musi­my nosić maski.