Oso­by chcą­ce sko­rzy­stać z pod­wie­zie­nia będą teraz musia­ły przed­sta­wić dowód foto­gra­ficz­ny, że mają zakry­tą twarz, zanim wej­dą do samo­cho­du Ubera.

Fir­ma z San Fran­ci­sco ujaw­ni­ła we wto­rek nową zasa­dę, zgod­nie z któ­rą jeśli kie­row­ca zgło­si Ube­ro­wi, że pasa­żer nie nosi maski, ten będzie musiał dostar­czyć Ube­ro­wi sel­fie z maską zało­żo­ną na twarz przy następ­nym wezwaniu .

Uber nało­żył w maju podob­ny wymóg na swo­ich kie­row­ców. Teraz Uber uwa­ża, że nad­szedł czas, aby “pomóc swo­im kie­row­com czuć się bez­piecz­nie w miej­scu pracy”.

Reklama

Wymóg zosta­nie wpro­wa­dzo­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Kana­dzie pod koniec tego mie­sią­ca, a następ­nie w  innych czę­ściach świata.

Nie­sprzy­ja­ją­ce warun­ki spo­wo­do­wa­ły, że licz­ba podró­ży Ube­rem w ostat­nim kwar­ta­le spa­dła o 56% w porów­na­niu z rokiem poprzednim.