Od lip­ca w regio­nie Dur­ham są w uży­ciu czte­ry foto­ra­da­ry, ale dzia­ła­ją one w try­bie „zbie­ra­nia danych”. 8 wrze­śnia prze­łącz­nik zosta­nie odwró­co­ny, co ozna­cza, że ​​zamiast ostrze­żeń będą wysta­wiać mandaty.

Podob­nie jak w Toron­to, kara­ni będą wła­ści­cie­le pojaz­du a nie­ko­niecz­nie spraw­cy i nikt nie będzie tra­cił punk­tów  z pra­wa jazdy.

reklama

Jest jed­na kame­ra w Ajax, jed­na w Pic­ke­ring, jed­na w Whit­by i jed­na w Oshawie.

Wszyst­kie są zlo­ka­li­zo­wa­ne w „obsza­rach nie­bez­piecz­nych”, gdzie nad­mier­na pręd­kość była pro­ble­mem i docho­dzi­ło do wypadków.