Ford jest goto­wy do dzia­ła­nia w celu ogra­ni­cze­nia peł­za­ją­ce­go roz­prze­strze­nia­nia się przy­pad­ków COVID-19 w Peel i innych regio­nach “dotknię­tych kry­zy­sem” zachorowań.

Region Peel, zamiesz­ki­wa­ny jest przez ok trzy pro­cent popu­la­cji Onta­rio, sta­no­wi obec­nie pra­wie poło­wę zdia­gno­zo­wa­nych przy­pad­ków COVID-19 w pro­win­cji, poin­for­mo­wał w pią­tek pre­mier Doug Ford, dając do zro­zu­mie­nia ‚że moż­li­we jest per­spek­ty­wę wyco­fa­nie obo­wią­zu­ją­ce­go obec­nie sta­dium otwar­cia w celu opa­no­wa­nia sytuacji.

Naj­now­sze dane poka­zu­ją, że w Peel mia­ły miej­sce 72 ze 148 nowych przy­pad­ków COVID-19 zgło­szo­nych w całej pro­win­cji w cią­gu jed­ne­go dnia

Pod­czas gdy licz­ba nowych przy­pad­ków kon­se­kwent­nie wyno­si pięć lub mniej w więk­szo­ści oddzia­łów zdro­wia publicz­ne­go w Onta­rio, Peel, Toron­to i Otta­wa kon­se­kwent­nie odno­to­wu­ją w cią­gu ostat­nich kil­ku tygo­dni dwu­cy­fro­we licz­by z ten­den­cją wzrostową.

Ford wezwał miesz­kań­ców Mis­sis­sau­ga i Bramp­ton do prze­strze­ga­nia porad doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go i zasu­ge­ro­wał że rząd jest goto­wy do pod­ję­cia dzia­łań, jeśli licz­ba przy­pad­ków nie spadnie.

„Nie zawa­ha­my się ponow­nie zamknąć region” — powie­dział Ford pod­czas codzien­nej odpra­wy na temat pan­de­mii. — „Widzi­my peł­za­nie zacho­ro­wań, więc ludzie, po pro­stu sto­suj­cie się do obo­wią­zu­ją­cych protokołów”.

Powol­ny, ale sta­ły wzrost licz­by przy­pad­ków nastę­pu­je na kil­ka dni przed przy­go­to­wa­niem się więk­szo­ści uczniów w Onta­rio do powro­tu do klas w warun­kach, któ­re budzą zanie­po­ko­je­nie zarów­no wśród rodzi­ców, jak i nauczycieli.

Ford ostrzegł miesz­kań­ców Onta­rio, szcze­gól­nie tych w regio­nach, któ­re wciąż bory­ka­ją się z pod­wyż­szo­ną licz­bą COVID-19, aby uni­ka­li dużych spo­tkań towa­rzy­skich i nadal nosi­li maski, szcze­gól­nie pod­czas nad­cho­dzą­ce­go week­en­du Świę­ta Pracy.