Nie­któ­re kura­to­ria opóź­nia­ją roz­po­czę­cie zdal­ne­go naucza­nia z powo­du rosną­ce­go zapo­trze­bo­wa­nia na ten rodzaj edu­ka­cji. Trzy kura­to­ria z oko­lic Toron­to poda­ją, że coraz wię­cej rodzi­ców wnio­sku­je o naucza­nie zdalne.

W Peel District Scho­ol Board na wir­tu­al­ne lek­cje jest zapi­sa­nych 64 000 uczniów, przy czym w ostat­nim tygo­dniu zapi­sa­ło się 10 000. Lek­cje wir­tu­al­ne pro­wa­dzo­ne na żywo mają się zacząć 21 wrze­śnia dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i 22 wrze­śnia dla uczniów szkół śred­nich. Dzię­ki temu kura­to­rium będzie mieć czas na zatrud­nie­nie więk­szej licz­by nauczycieli

Hal­ton District Scho­ol Board w ostat­ni pią­tek prze­ło­ży­ło począ­tek naucza­nia zdal­ne­go z ponie­dział­ku na śro­dę. Jed­no­cze­śnie zaape­lo­wa­ło do tych, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na tra­dy­cyj­ną for­mę nauki, by nie prze­cho­dzi­li na wir­tu­al­ną. Nie­któ­re wir­tu­al­ne kla­sy są peł­ne i trze­ba cze­kać na listach rezerwowych.

Reklama

W Toron­to District Scho­ol Board ucznio­wie, któ­rzy będą uczyć się zdal­nie, roz­pocz­ną rok szkol­ny w czwar­tek. Będzie ich ponad 66 000. Kura­to­rium wyja­śni­ło, że potrze­bu­je wię­cej cza­su, by zatrud­nić dodat­ko­wych nauczy­cie­li i zor­ga­ni­zo­wać gra­fik zajęć.