Sam­bor­ski: Wspo­mnie­nia z podró­ży, cz. 14: Al-Quneitra

Na połu­dnie od Damasz­ku, przy sto­kach Wzgórz Golan leży mia­sto Al-Qune­itra, zwa­ne pomni­kiem woj­ny izra­el­sko-syryj­skiej, w któ­rej czyn­na wal­ka trwa do tej pory. Mia­sto to jest wylud­nio­ne i w więk­szo­ści znisz­czo­ne. W 1967 roku w wyni­ku woj­ny sze­ścio­dnio­wej mia­sto zna­la­zło się pod oku­pa­cją Izra­ela. Syria odzy­ska­ła przej­ścio­wo kon­tro­lę nad Al-Qune­itrą w 1973 roku w cza­sie woj­ny Jom Kipur.

Zanim w 1974 roku Izra­el prze­ka­zał admi­ni­stra­cję nad mia­stem oddzia­łom poko­jo­wym ONZ, ewa­ku­owa­no stam­tąd pra­wie wszyst­kich miesz­kań­ców. Według sta­no­wi­ska stro­ny syryj­skiej mia­sto zosta­ło wte­dy znisz­czo­ne przez wyco­fu­ją­ce się izra­el­skie oddzia­ły. Izra­el twier­dzi jed­nak, że Al-Qune­itra znacz­nie ucier­pia­ła od syryj­skich ostrza­łów arty­le­ryj­skich już w cza­sie woj­ny Jon Kipur.

          Współ­cze­śnie Al-Qune­itra jest zami­no­wa­nym, opusz­czo­nym mia­stem (żyje tu tyl­ko kil­ka rodzin). W reto­ry­ce syryj­skich władz przy­wo­ła­na jest jako przy­kład bru­tal­ne­go postę­po­wa­nia izra­el­skiej armii. Wła­dze Syrii umoż­li­wia­ją obco­kra­jow­com wjazd na teren mia­sta. Wyma­ga to uzy­ska­nia spe­cjal­nych prze­pu­stek wyda­wa­nych wyłącz­nie w Damaszku.

reklama

Pod­czas zwie­dza­nia mia­sta, woj­sko syryj­skie zapew­nia tury­stom prze­wod­ni­ka-opie­ku­na, któ­ry towa­rzy­szy pod­czas, nie narzu­ca­jąc szcze­gól­nych ogra­ni­czeń. Dozwo­lo­ne jest robie­nie zdjęć, jed­nak opie­kun pil­nu­je, aby w kadrze nie zna­la­zły się żad­ne syryj­skie obiek­ty wojskowe.