Anto­ni Macie­re­wicz pyta­ny w Pol­skim Radiu 24 o przy­szłość Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy, odpo­wie­dział że “nie ma wąt­pli­wo­ści, że koali­cja zosta­ła bar­dzo istot­nie nad­szarp­nię­ta” po ostat­nich gło­so­wa­niach w Sejmie.

“Za to co do przy­szło­ści i per­spek­tyw, to będzie­my roz­ma­wia­li w ramach kie­row­nic­twa Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w naj­bliż­szych dniach i podej­mie­my sto­sow­ne decy­zje” — powie­dział wice­pre­zes PiS.

Pyta­ny, czy głów­nym powo­dem kło­po­tów w koali­cji rzą­do­wej jest usta­wa o ochro­nie zwie­rząt, odparł, że dużo poważ­niej­szym pro­ble­mem było sta­no­wi­sko lide­ra Poro­zu­mie­nia Jaro­sła­wa Gowi­na w spra­wie wybo­rów pre­zy­denc­kich. “Na sku­tek jego ówcze­sne­go dzia­ła­nia wybo­ry (pla­no­wa­ne na 10 maja — PAP) musia­ły zostać prze­su­nię­te, co odbi­ło się w spo­sób nie­sły­cha­nie istot­ny na samym prze­bie­gu wybo­rów i na ich kształ­cie. Takie wyda­rze­nia, dużo poważ­niej­sze, już mie­li­śmy za sobą i one wska­zy­wa­ły na koniecz­ność pew­nych zmian, czy inne­go podej­ścia do wza­jem­nych rela­cji” — powie­dział Macierewicz.

Pod­kre­ślił, że “waga tam­tej spra­wy była nie­po­mier­nie więk­sza niż jakie­kol­wiek inne ostat­nio wydarzenie”.

Zazna­czył jed­no­cze­śnie, że jest opty­mi­stą, jeśli cho­dzi o rzą­dy pol­skiej pra­wi­cy. “Jestem prze­ko­na­ny, że one będą trwa­łe i sta­bil­ne po uprząd­ko­wa­niu tej sce­ny, któ­ra nastą­pi w naj­bliż­szym cza­sie” — powie­dział. Jak dodał, wię­cej infor­ma­cji nale­ży spo­dzie­wać się po ponie­dział­ku, kie­dy ma się spo­tkać kie­row­nic­two PiS.

“Wąt­pię, żeby doszło do przy­spie­szo­nych wybo­rów. Nie sądzę, żeby takie były kon­se­kwen­cje tych ostat­nich wyda­rzeń” — dodał wice­pre­zes PiS.

Pyta­ny z kolei o rekon­struk­cję rzą­du, oce­nił, że będzie ona bar­dzo głę­bo­ka. “Nie ma wąt­pli­wo­ści, że rząd, któ­ry ukształ­tu­je się w naj­bliż­szym cza­sie, musi być rzą­dem, nie tyl­ko jeśli cho­dzi o struk­tu­rę mini­sterstw, ale tak­że o skład per­so­nal­ny, bar­dzo sil­nym. W wymia­rze zarów­no kra­jo­wym jak i mię­dzy­na­ro­do­wym cze­ka­ją nas nie­sły­cha­nie istot­ne wyzwa­nia, któ­re prze­kra­cza­ją ska­lę pro­ble­mów, o któ­rych teraz się mówi” — powie­dział Macierewicz.

Sejm uchwa­lił w pią­tek nowe­lę usta­wy o ochro­nie zwie­rząt, autor­stwa PiS, któ­ra m.in. zaka­zu­je hodow­li zwie­rząt na futra i wpro­wa­dza ogra­ni­cze­nia ubo­ju rytu­al­ne­go. Mimo dys­cy­pli­ny pod­czas gło­so­wa­nia, prze­ciw niej opo­wie­dzia­ło się 38 posłów klu­bu PiS, w tym wszy­scy posło­wie Soli­dar­nej Pol­ski oraz dwóch Poro­zu­mie­nia, a 15 innych posłów Poro­zu­mie­nia wstrzy­ma­ło się od głosu.

Przed­sta­wi­cie­le PiS poin­for­mo­wa­li po tym gło­so­wa­niu, że koali­cja Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy zosta­ła zerwa­na. Dal­sze losy koali­cji mają być oma­wia­ne — jak zapo­wie­dział wice­mar­sza­łek Sej­mu, szef klu­bu PiS Ryszard Ter­lec­ki — w ponie­dzia­łek przez kie­row­nic­two PiS.(PAP)

autor­ka: Karo­li­na Kropiwiec