Ucznio­wie Mon­si­gnor Paul Baxter Catho­lic Scho­ol w Bar­r­ha­ven pod Otta­wą nie poszli w ponie­dzia­łek na lek­cje. W nie­dzie­lę rodzi­ce dosta­li powia­do­mie­nia o odwo­ła­niu zajęć sta­cjo­nar­nych z powo­du zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem u uczniów i per­so­ne­lu szko­ły podstawowej.

Pierw­szą szko­łą w pro­win­cji, któ­ra odwo­ła­ła lek­cje, gdy u pra­cow­ni­ków potwier­dzo­no COVID-19, była Fel­lo­wes High Scho­ol w Pem­bro­ke, Ont.

Dyrek­tor zamy­ka­nej pod­sta­wów­ki w Otta­wie, Mark Ken­ne­dy, powie­dział, że szko­ła dzia­ła zgod­nie z wytycz­ny­mi Otta­wa Public Health. Pla­ców­ka ści­śle współ­pra­cu­je z agen­cją zdro­wia od momen­tu wykry­cia pierw­sze­go przy­pad­ku COVID-19. Urzęd­ni­cy agen­cji prze­ka­za­li wia­do­mo­ści rodzi­com, opie­ku­nom uczniów i pra­cow­ni­kom szko­ły. Skon­tak­to­wa­no się z oso­ba­mi, któ­re mia­ły stycz­ność z zaka­żo­ny­mi, i poin­for­mo­wa­no je o ter­mi­nie i spo­so­bie wyko­na­nia testów.

reklama

COVID-19 wykry­to już u ośmiu osób uczęsz­cza­ją­cych do szkół pro­wa­dza­nych przez kato­lic­kie kura­to­rium w Otta­wie lub pra­cu­ją­cych w tych pla­ców­kach. Zacho­ro­wa­ło dwóch uczniów w St. Leonard Scho­ol w Mano­tick, jeden uczeń w Holy Spi­rit Scho­ol w Stit­t­svil­le i jeden uczeń w Holy Cross Scho­ol nie­da­le­ko Mooney­’s Bay. Szko­ła Mon­si­gnor Paul Baxter jest pierw­szą, któ­ra zosta­ła zamknię­ta i pozo­sta­nie zamknię­ta przez oko­ło 14 dni. Więk­szosć uczniów będzie się uczyć zdal­nie w domu.