Rząd fede­ral­ny ogło­sił, że pod­wyż­sza jed­no z trzech obie­ca­nych nowych świad­czeń pomo­co­wych z tytu­łu COVID-19, aby była rów­na kwo­cie otrzy­my­wa­nej w ramach kana­dyj­skie­go zasił­ku ratun­ko­we­go CERB, któ­ry wyga­śnie z koń­cem mie­sią­ca, co jest ruchem, któ­ry może zapew­nić mniej­szo­ści libe­ral­nej wspar­cie poli­tycz­ne potrzeb­ne do kon­ty­nu­owa­nia władzy.

Pod­czas pierw­sze­go peł­ne­go dnia nowej sesji par­la­men­tar­nej, libe­ra­ło­wie przed­sta­wi­li pro­jekt usta­wy C‑2- plan przej­ścia z CERB, któ­ra pochło­nę­ła 37 miliar­dów dola­rów do zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go pro­gra­mu ubez­pie­cze­nia zatrud­nie­nia, ofe­ru­jąc jed­no­cze­śnie trzy nowe tym­cza­so­we świad­cze­nia mają­ce na celu bar­dziej pre­cy­zyj­ne ziden­ty­fi­ko­wa­nie powo­dów, dla któ­rych dana oso­ba nie pracuje.

Pierw­sze z nich nosi nazwę „Cana­da Reco­ve­ry Bene­fit” i przez następ­ny rok będzie dostęp­ne przez 26 tygo­dni dla pra­cow­ni­ków samo­za­trud­nio­nych, pra­cow­ni­ków doryw­czych lub kon­trak­to­wych. Cho­ciaż począt­ko­wo obie­cy­wa­no, że będzie to 400 dola­rów tygo­dnio­wo, libe­ra­ło­wie pod­nie­śli tę kwo­tę do 500 dola­rów tygo­dnio­wo, co ozna­cza, że ​​będzie to taka sama kwo­ta   jak CERB.

reklama

Aby zakwa­li­fi­ko­wać się do tego pro­gra­mu, Kana­dyj­czy­cy muszą szu­kać pra­cy i wyka­zać, że prze­sta­li pra­co­wać lub ich docho­dy zosta­ły zmniej­szo­ne o 50 pro­cent lub wię­cej z powo­du COVID-19, ale nadal samo­dziel­nie coś zarabiają.

kolej­ne świad­cze­nie to „kana­dyj­ski zasi­łek cho­ro­bo­wy”, któ­ry jest two­rzo­ny dla osób, któ­re jesz­cze nie opła­ca­ły skład­ki za pośred­nic­twem swo­je­go pra­co­daw­cy, aby uła­twić ludziom pozo­sta­nie w domu z pra­cy, gdy są cho­rzy lub muszą się izo­lo­wać z powo­du COVID-19. Świad­cze­nie to zapew­ni 500 dol. tygo­dnio­wo przez mak­sy­mal­nie dwa tygo­dnie,  wyma­ga­ne do izo­la­cji z powo­du koronawirusa.

Trze­ci nowy pro­gram to „zasi­łek na opie­kę w okre­sie rekon­wa­le­scen­cji”, któ­ry ma pomóc w przy­pad­kach, gdy ktoś musi pozo­stać w domu, aby opie­ko­wać się bli­ską oso­bą, taką jak dziec­ko w wie­ku poni­żej 12 lat, nie­peł­no­spraw­ny czło­nek rodzi­ny lub oso­ba pozo­sta­ją­ca na utrzy­ma­niu ponie­waż szko­ły, przed­szko­la lub inne pla­ców­ki opie­ki są zamknię­te z powo­du pan­de­mii. Ten pro­gram ofe­ru­je do 26 tygo­dni wypła­ty na gospo­dar­stwo domo­we, przy czym tyl­ko jed­na oso­ba doro­sła na gospo­dar­stwo domo­we może korzy­stać z pro­gra­mu w danym momen­cie i rów­nież zapew­nia 500 dol. tygodniowo.

Nowe prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją też popraw­ki do Kana­dyj­skie­go Kodek­su Pracy.

„Pra­cow­ni­cy pod­le­ga­ją­cy regu­la­cjom fede­ral­nym mogą wziąć urlop na okres do dwóch tygo­dni, jeśli pra­cow­nik nie jest w sta­nie pra­co­wać, ponie­waż mógł zara­zić się COVID-19, lub ponie­waż odizo­lo­wa­li się za radą swo­je­go pra­co­daw­cy, leka­rza lub orga­nu zdro­wia publicz­ne­go, z jakie­go­kol­wiek powo­du zwią­za­ne­go z COVID-19 ”- poin­for­mo­wa­ła mini­ster pra­cy Filo­me­na Tassi.

Rząd zwra­ca się rów­nież do posłów o wspar­cie prze­dłu­że­nia  środ­ków nad­zwy­czaj­nych doty­czą­cych COVID-19,

Usta­wo­daw­stwo nadal musi przejść przez Izbę i Senat, a mini­ster finan­sów i wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland wezwa­ła swo­ich kole­gów po dru­giej stro­nie Izby do popar­cia libe­ra­łów w szyb­kim prze­gło­so­wa­niu nowe­go prawa.