Jak poda­ła Rzecz­po­spo­li­ta, posło­wie PiS popar­li pro­jekt usta­wy zaka­zu­ją­cy znie­wa­ża­nia homo­sek­su­ali­stów. Ma gro­zić za to do pię­ciu lat więzienia.

Komi­sja ds. Pety­cji nale­ży do naj­mniej­szych w Sej­mie. Liczy 16 posłów, z cze­go poło­wę z PiS. Roz­pa­tru­je pisma, któ­re tra­fia­ją do par­la­men­tu w for­mie pety­cji, a na pod­sta­wie nie­któ­rych wno­si pro­jek­ty ustaw. O wnie­sie­niu jed­ne­go z nich zde­cy­do­wa­ła 23 wrze­śnia. A jego treść może zaskakiwać.

Pro­jekt usta­wy prze­wi­du­je  zmia­nę w art. 257 kodek­su kar­ne­go, któ­ry obec­nie zaka­zu­je publicz­ne­go znie­wa­ża­nia gru­py lud­no­ści albo poszcze­gól­nej oso­by z powo­du jej przy­na­leż­no­ści naro­do­wej, etnicz­nej, raso­wej, wyzna­nio­wej albo z powo­du bez­wy­zna­nio­wo­ści. Gro­zi za to do trzech lat wię­zie­nia, a po pro­po­no­wa­nej przez komi­sję zmia­nie sank­cja wzro­sła­by do pię­ciu lat. Do tre­ści arty­ku­łu zosta­ły­by zaś dopi­sa­ne nowe prze­słan­ki: płeć, wiek, nie­peł­no­spraw­ność, toż­sa­mość płcio­wa i orien­ta­cja seksualna.

REKLAMA

Jeden z człon­ków komi­sji z PiS, pro­szą­cy RZ o zacho­wa­nie ano­ni­mo­wo­ści, mówi jed­nak, że popar­cie mogło być efek­tem zamie­sza­nia.  O przy­pad­ko­wym popar­ciu może też świad­czyć to, że  PiS blo­ku­je w Sej­mie dwa podob­ne pro­jek­ty, zło­żo­ne przez Koali­cję Oby­wa­tel­ską i Lewicę.

Joan­na Scheu­ring-Wiel­gus z Lewi­cy mówi, że jeśli PiS zde­cy­du­je się na dal­sze pra­ce w Sej­mie, pomo­że mu w dąże­niu do zmia­ny. – Podob­ne dwa pro­jek­ty zło­ży­łam w ubie­głej kaden­cji i zosta­ły odrzu­co­ne – przypomina.