Uroczystość odbyła się we wtorek po południu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Przed powołaniem nowych ministrów prezydent odwołał Jadwigę Emilewicz ze stanowiska wicepremier i minister rozwoju oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Na funk­cję mini­stra cyfry­za­cji powo­ła­ny został we wto­rek pre­mier Mate­usz Morawiecki.

Pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyń­ski został powo­ła­ny na funk­cję wice­pre­mie­ra. Według dotych­cza­so­wych donie­sień, lider PiS ma sta­nąć na cze­le komi­te­tu spraw wewnętrz­nych, spra­wie­dli­wo­ści i obro­ny narodowej.

Piotr Gliń­ski został odwo­ła­ny z funk­cji wice­pre­mie­ra, mini­stra kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go oraz prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu ds. Pożyt­ku Publicz­ne­go i jed­no­cze­śnie powo­ła­ny na wice­pre­mie­ra, mini­stra kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go i spor­tu oraz prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu ds. Pożyt­ku Publicznego.

Szef Poro­zu­mie­nia Jaro­sław Gowin został powo­ła­ny na funk­cję wice­pre­mie­ra oraz mini­stra roz­wo­ju, pra­cy i technologii.

Puda, Maląg, Kościński, Kurtyka, Cieślak i Wójcik powołani na ministrów

Pre­zy­dent odwo­łał Tade­usza Kościń­skie­go z funk­cji mini­stra finan­sów i jed­no­cze­śnie powo­łał — na urząd mini­stra finan­sów, fun­du­szy i poli­ty­ki regionalnej.

Michał Kur­ty­ka został odwo­ła­ny z funk­cji mini­stra kli­ma­tu i powo­ła­ny na sta­no­wi­sko mini­stra kli­ma­tu i środowiska.

Z funk­cji mini­ster rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej odwo­ła­na zosta­ła Mar­le­na Maląg; powo­ła­na zosta­ła jed­no­cze­śnie na sta­no­wi­sko mini­ster rodzi­ny i poli­ty­ki społecznej.

Na sta­no­wi­sko mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi został powo­ła­ny Grze­gorz Puda.

W skład rzą­du weszli rów­nież we wto­rek — jako mini­stro­wie-człon­ko­wie Rady Mini­strów — Michał Cie­ślak oraz Michał Wójcik.

Pier­wot­nie uro­czy­stość zaprzy­się­że­nia nowych mini­strów mia­ła się odbyć w ponie­dzia­łek, jed­nak tego dnia rano Prze­my­sław Czar­nek — któ­ry miał zostać powo­ła­ny na sta­no­wi­sko mini­stra edu­ka­cji i nauki — poin­for­mo­wał, że ma dodat­ni wynik testu na obec­ność koro­na­wi­ru­sa. W tej sytu­acji pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zwró­cił się do pre­zy­den­ta Dudy o zmia­nę ter­mi­nu doko­na­nia zmian w Radzie Mini­strów. Wtor­ko­wa uro­czy­stość z uwa­gi na zagro­że­nie COVID-19 odby­ła się w ogro­dach Pała­cu Prezydenckiego.

W cza­sie uro­czy­sto­ści uwa­gę zwró­ci­ło zacho­wa­nie nowe­go wice­pre­mie­ra Jaro­sła­wa Kaczyńskiego.

Przed uro­czy­sto­ścią rzecz­nik pre­zy­den­ta Bła­żej Spy­chal­ski zapew­niał, że pod­czas zaprzy­się­że­nia będą prze­strze­ga­ne wszel­kie reko­men­da­cje i wytycz­ne sani­tar­ne. Nowo mia­no­wa­ni człon­ko­wie rzą­du mie­li pod­czas uro­czy­sto­ści zało­żo­ne jed­no­li­te czar­ne masecz­ki oraz ręka­wicz­ki. Ręka­wi­czek nie miał jed­nak Jaro­sław Kaczyń­ski. W momen­cie wrę­cza­nia mu nomi­na­cji pre­zy­dent Duda ścią­gnął swo­ją ręka­wicz­kę, by uści­snąć mu dłoń.

Uwa­gę zwró­ci­ło rów­nież zacho­wa­nie Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, gdy padło zapro­sze­nie do usta­wie­nia się do wspól­nej foto­gra­fii. Pre­zes PiS odda­lił się na bok i nie widać go na gru­po­wych zdjęciach.

Prezydent: wyzwania stojące przed rządzącymi — walka z epidemią i ratowanie polskiej gospodarki

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia powo­łań nowym mini­strom w rzą­dzie Mate­usza Mora­wiec­kie­go, któ­ra odby­ła się we wto­rek po połu­dniu w ogro­dach Pała­cu Pre­zy­denc­kie­go, Andrzej Duda przy­po­mniał, że minął pra­wie rok od ostat­nich wybo­rów par­la­men­tar­nych, w któ­rych — jak mówił — “Zjed­no­czo­na Pra­wi­ca odnio­sła dru­gie z rzę­du spek­ta­ku­lar­ne zwy­cię­stwo wybor­cze osią­ga­jąc samo­dziel­ną więk­szość par­la­men­tar­ną i bio­rąc w swo­je ręce odpo­wie­dzial­ność za pol­skie spra­wy na naj­bliż­sze czte­ry lata”. Wyra­ził prze­ko­na­nie, że “wie­lu w naszym kra­ju wie­rzy w to, że na znacz­nie dłu­żej, po sku­tecz­nych rzą­dach poprzed­nich czte­rech lat”.

Według pre­zy­den­ta “wie­lu Pola­ków swo­imi gło­sa­mi dzię­ko­wa­ło za poprzed­nie czte­ro­le­cie od 2015 do 2019 roku; za dotrzy­ma­ne zobo­wią­za­nia, wdro­żo­ne pro­gra­my spo­łecz­ne”. “To wiel­kie dzie­ło Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy i tej w rzą­dzie, i tej w par­la­men­cie” — mówił Duda. W tym kon­tek­ście wymie­nił byłą pre­mier Beatę Szy­dło i obec­ne­go sze­fa rzą­du Mate­usza Morawieckiego.

Pre­zy­dent pod­kre­ślił, że nowy rząd powo­ła­ny po wybo­rach par­la­men­tar­nych w 2019 roku “prak­tycz­nie od razu zetknął się z ogrom­ną trud­no­ścią — pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Jak zazna­czył, wyzwa­niem była po pierw­sze ochro­na życia i zdro­wia oby­wa­te­li, a po dru­gie rato­wa­nie pol­skiej gospodarki.