11 miast woje­wódz­kich i 152 powia­ty znaj­dą się w stre­fie czer­wo­nej od sobo­ty 17 paź­dzier­ni­ka, obję­tej naj­ostrzej­szy­mi koro­na­wi­ru­so­wy­mi restryk­cja­mi: taka infor­ma­cja prze­ka­za­na zosta­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go i mini­stra zdro­wia Ada­ma Nie­dziel­skie­go. Pre­mier poin­for­mo­wał, że zarów­no w stre­fie czer­wo­nej, jak i w żół­tej będą obo­wią­zy­wać nowe obostrzenia.

Nasze pod­sta­wo­we zada­nie to ochro­na zdro­wia i życia Pola­ków. Nara­żo­ne na utra­tę życia są naj­bar­dziej oso­by star­sze. Chroń­my oso­by star­sze. Nasza cała stra­te­gia ich w dużej mie­rze doty­czy, żeby mogli prze­by­wać w samo­izo­la­cji i uni­kać zaka­że­nia — prze­ko­ny­wał pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki pod­czas czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Jak dodał mini­ster zdro­wia, koniecz­ne jest “wci­ska­nie hamul­ca”. Wci­ska­my hamu­lec z całej siły. Jest to koniecz­ne, żeby obro­nić wydol­ność nasze­go sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej — zazna­czył pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Niedzielski.

Wska­zał, że czwart­ko­wy licz­ba zaka­żeń prze­kra­cza­ją­ca 8 tys. świad­czy o tym, że przy­spie­sze­nie w roz­wo­ju epi­de­mii ma cha­rak­ter wykład­ni­czy, a wagę sytu­acji potwier­dza nowa mapa powia­tów w stre­fie czer­wo­nej. Powa­ga sytu­acji jest uza­sad­nie­niem, żeby wpro­wa­dzić poważ­ne obostrze­nia — pod­kre­ślił Niedzielski.

REKLAMA

W czwar­tek lista obję­tych czer­wo­ną stre­fą powia­tów powięk­szy­ła się do 152 z wszyst­kich 16 woje­wództw. Na liście zna­la­zło się też 11 miast woje­wódz­kich: Bia­ły­stok, Byd­goszcz, Gdańsk, Kiel­ce, Kra­ków, Lublin, Łódź, Olsz­tyn, Poznań, Rze­szów i Warszawa.

Szef rzą­du poin­for­mo­wał na czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej o wpro­wa­dze­niu nowych obostrzeń w stre­fach żół­tej i czerwonej.

Jeśli cho­dzi o stre­fę żół­tą, dzia­łal­ność gastro­no­micz­na będzie moż­li­wa w godz. 6–21. Poza tymi godzi­na­mi będzie moż­li­we wyda­wa­nie posił­ków jedy­nie na wynos.

Podróż trans­por­tem publicz­nym będzie ogra­ni­czo­na do 50 proc. miejsc sie­dzą­cych lub do 30 proc. licz­by wszyst­kich miejsc.

Jak mówił pre­mier Mora­wiec­ki, od 19 paź­dzier­ni­ka w stre­fie żół­tej licz­ba osób bio­rą­cych udział w impre­zach oko­licz­no­ścio­wych, takich jak wese­la czy kon­so­la­cje będzie ogra­ni­czo­na. Jak poda­ło Cen­trum Infor­ma­cji Rzą­du, będzie to mak­sy­mal­nie 20 osób; bez zaba­wy tanecznej.

Ponad­to, zgro­ma­dze­nia zosta­ją ogra­ni­czo­ne do 25 osób.

Pre­mier prze­ka­zał też, że szko­ły wyż­sze i śred­nie prze­cho­dzą w tryb naucza­nia hybrydowego.

Wyda­rze­nia spor­to­we będą się odby­wa­ły bez publicz­no­ści. Zawie­szo­na zosta­je dzia­łal­ność base­nów, aqu­apar­ków i siłowni.

Nowe obostrze­nia w stre­fach czerwonych
W tzw. stre­fach czer­wo­nych będzie “ogra­ni­cze­nie w pla­ców­kach han­dlo­wych do pię­ciu osób na jed­ną kasę, zakaz orga­ni­za­cji imprez oko­licz­no­ścio­wych takich jak wese­la czy kon­so­la­cje, zgro­ma­dze­nia nie będą mogły być więk­sze niż 10 osób, szko­ły wyż­sze oraz szko­ły śred­nie prze­cho­dzą w tryb naucza­nia zdalnego”.

Ponad­to — mówił szef rzą­du — w stre­fach czer­wo­nych podróż trans­por­tem publicz­nym rów­nież będzie ogra­ni­czo­na do 50 proc. miejsc sie­dzą­cych oraz 30 proc. licz­by wszyst­kich miejsc.

Mora­wiec­ki zazna­czał, że obec­na sytu­acja róż­ni się od tej, z jaką mie­li­śmy do czy­nie­nia w mar­cu i kwietniu.

Dziś wirus nie wybu­cha w ogni­skach, dziś wirus jest sze­ro­ko roz­prze­strze­nia­ny, mówi­my o trans­mi­sji pozio­mej, musi­my prze­rwać roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa za wszel­ką cenę. Ska­la pan­de­mii, to jak ona będzie wyglą­dać, zale­ży od prze­strze­ga­nia naszych obostrzeń, naszych rygo­rów, naszych naka­zów, zaka­zów i zale­ceń. I to jest to świa­teł­ko w tunelu.
powiedział.

Z powo­du koro­na­wi­ru­sa w szpi­ta­lach prze­by­wa 6538 osób, u któ­rych potwier­dzo­no zaka­że­nie. 508 z nich pod­łą­czo­nych jest do respi­ra­to­rów — poin­for­mo­wa­ło Mini­ster­stwo Zdro­wia. Licz­by te suk­ce­syw­ne rosną. W śro­dę było to odpo­wied­nio: 6084 i 467, we wto­rek — 5669 i 421, w ponie­dzia­łek — 5262 i 404, w nie­dzie­lę — 4924 i 383; w sobo­tę — 4725 i 346. Mie­siąc wcze­śniej, 15 wrze­śnia, osób hospi­ta­li­zo­wa­nych było 1996, w tym 92 pod respiratorami.