W nie­dzie­lę w koście­le pod wezwa­niem Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa w Guelph odpra­wio­na zosta­ła Msza św za Ojczy­znę i ofia­ry KL Warschau

We Mszy św. bra­ły udział sztan­da­ry Związ­ku Pola­ków w Kana­dzie Gru­pa # 11 w Guelph oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go “Orzeł Strze­lec­ki” w Kana­dzie, któ­re zamó­wi­ło Mszę św.

Mszę św. kon­ce­le­bro­wał ks. Sta­ni­sław Kuczaik.

Reklama

KL. WARSCHAU był zało­żo­ny przez Niem­ców w cza­sie II woj­ny świa­to­wej w War­sza­wie, w celu uni­ce­stwie­nia mia­sta nie­po­kor­ne­go. War­sza­wa była ser­cem i mózgiem Naro­du pol­skie­go. Dzię­ki Sędzi Marii Trzciń­skiej, któ­ra prze­szło 35 lat pra­co­wa­ła w Komi­sji Ści­ga­nia Zbrod­ni Nie­miec­kich w cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej na Naro­dzie Pol­skim, udo­wod­ni­ła, cze­go nie zaprze­czał Try­bu­nał w Norym­ber­dze, że w War­sza­wie był obóz kon­cen­tra­cyj­ny pod nazwą KL. WARSCHAU.

Po woj­nie wła­dze komu­ni­stycz­ne, uży­wa­ły obiek­ty obo­zo­we do wię­zie­nia i prze­trzy­my­wa­nia żoł­nie­rzy pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go. Do dziś wła­dze III RP. mil­czą i dużym łukiem omi­ja­ją temat KL. WARSCHAU.

Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go „Orzeł Strze­lec­ki” w Kanadzie

 Komen­dant Grze­gorz Waśniewski