Szturm lewac­kich bar­ba­rzyń­ców na kościół św. Alek­san­dra w War­sza­wie odpar­ty! W decy­du­ją­cym momen­cie Straż Naro­do­wa otrzy­ma­ła solid­ne wspar­cie ze stro­ny kibi­ców Legii War­sza­wa. — pisze na Twit­te­rze Robert Bąkiewicz.

a wcze­śniej: Bro­ni­my kościo­ła Świę­te­go Alek­san­dra na Pl. Trzech Krzy­ży. Agre­syw­ny tłum rzu­ca w nas butel­ka­mi, ostry­mi przed­mio­ta­mi, petar­da­mi i kamie­nia­mi. Bro­ni­my się przed fizycz­nym ata­kiem lewi­co­wej hoło­ty. Ran­nych zabie­ra­ją karet­ki do szpitala.

 

 

wię­cej z twittów:

 

o
@AnnaSiarkowska
Sym­bo­le SS mówią kto tam był

Rafał A. Ziemkiewicz
W jed­nym się muszę z femi­nist­ka­mi i LGBT zgo­dzić: tu nie cho­dzi o abor­cję, wyrok etc. To tyl­ko pre­tekst, niech będzie, “zapal­nik”. Po pro­stu my, kato­li­cy, i Kościół, jeste­śmy dla nich tym samym, czym byli dla nazi­stów Żydzi oraz glo­bal­ny żydow­ski spi­sek Wall Stre­et z bolszewizmem

Mag­da Ogórek
Moja para­fia, św. Andrze­ja Bobo­li w Warszawie.
Skan­dal, wstyd, profanacja.
Wystarczy.
Dosyć pro­fa­no­wa­nia tego, co dla kato­li­ków świę­te. Wara od kościo­łów, bandyterko.

Robert Bąkie­wicz
Szturm lewac­kich bar­ba­rzyń­ców na kościół św. Alek­san­dra w War­sza­wie odpar­ty! W decy­du­ją­cym momen­cie #Straż­Na­ro­do­wa otrzy­ma­ły solid­ne wspar­cie ze stro­ny kibi­ców Legii Warszawa.

 

Woj­ciech Wybranowski

“GW” bar­dzo chcia­ła pod pro­te­sty pod­cze­pić kibi­ców np kibi­ców Arki Gdynia.
Kto sie­je wiatr ten zbie­ra burze. Wia­do­mośc z ostat­niej chwi­li — od chło­pa­ków z Żyle­ty — Legia rusza w mia­sto. Prze­ciw­ko anti­fow­com i tro­glo­dy­tom nisz­czą­cym koscio­ły. Podob­ne słu­chy docho­dzą z Krakowa.

Anna Mil­cza­now­ska  
#Strajk­Ko­biet idzie­cie teraz pod mój dom! Co chce­cie powie­dzieć Mar­cie, mojej cór­ce z Zespo­łem Downa?! Że nie mia­ła pra­wa się uro­dzić!? Że nie ma pra­wa żyć?! A może chce­cie ją prze­stra­szyć!? #bar­ba­rzyń­stwo

Patryk Jaki — MEP
Media, poli­ty­cy opo­zy­cji, „auto­ry­te­ty” robi­ły gwiaz­dę i ofia­rę z „Mar­go­ta” , któ­ry napadł na chłop­ka, ata­ko­wał kościo­ły i sym­bo­le naro­do­we. Uspra­wie­dli­wia­ły prze­moc. I teraz trud­no się dzi­wić, że inni też chcą być taki­mi „boha­te­ra­mi 3RP” i ata­ku­ją spo­koj­nie modlą­cych się ludzi.

Dariusz Matec­ki
Wła­śnie postę­po­wa lewi­ca roz­sy­ła sobie pry­wat­ny adres Kai Godek i pla­nu­je wie­czor­ny pro­test pod jej domem — dzwo­nie­nie domo­fo­nem? rzu­ca­nie kamie­nia­mi? bluzganie?
W domu Kai jest dziec­ko z zespo­łem Downa. To są bar­ba­rzyń­cy, terroryści.

Dawid Wild­ste­in
Czy­li wie­rzą­ca kobie­ta, mat­ka dzie­ci, cho­dzą­ca na msze- może być zaata­ko­wa­na, oplu­ta, zwy­zy­wa­na i ma sie­dzieć cicho. Za to Dur­czok, wywa­lo­ny za mob­bing i mole­sto­wa­nie, któ­ry sfał­szo­wał pod­pis pod wekslem i cudem nie zabił kogoś po pija­ku- boha­ter wolności.
Wie­cie co? Wypierd#lać

Jaro­sław Papis
zupeł­nie hipotetycznie,gdyby ktoś chciał spro­fa­no­wać w syna­go­dze świę­ty dzień szabatu,czy w inny spo­sób zakłó­cić spo­kój modlą­cych się tam Żydów,to bisku­pi wszyst­kich wyznań soli­dar­nie potę­pi­li­by ten akt. Czy mia­ło to miej­sce wobec aktów pro­fa­na­cji w kościo­łach katolickich?

Jacek “Komi­sarz” Wrona 
Potrze­ba kil­ku męż­czyzn do pomo­cy na Jasnej Górze!! Ok. godz. 18. 45 przy bra­mie od stro­ny parków!!

Zuzan­na Dąbrowska
Jako kato­licz­ka jestem nie­zmier­nie wdzięcz­na oso­bom, któ­re bro­nią dziś kościo­łów. To bar­dzo ważne.

Łukasz Kobier­ski
Pozdra­wiam z kościo­ła Św. Anny War­sza­wie. Zmia­na o godzi­nie 4 rano. Modli­twa z bre­wia­rza z bra­tem ze wspólnoty

Paweł Ozdo­ba  
To oczy­wi­ste, że oso­by, któ­re popie­ra­ją abor­cję nie powin­ny przy­stę­po­wać do sakra­men­tów. Oczy­wi­ście Kościół chęt­nie ich udzie­la, ale tym, któ­rzy mają wia­rę i nie pro­fa­nu­ją świętości.

Krzysz­tof Feusette
A teraz wyobraź­my sobie, że wata­ha wrzesz­czy “Wyp…” do ludzi wycho­dzą­cych nie z kościo­ła, a z teatru, kina albo skle­pu. Wycho­dzą dzie­ci i doro­śli, a ci drą mordy…

Bydło to bydło. Po co szu­kać innych określeń?