Tysią­ce uczniów Toron­to District Scho­ol Board nie poja­wi­ło się w szko­łach i kura­to­rium tra­ci pieniądze

Rady szkol­ne są finan­so­wa­ne  “od ucznia”, a komi­te­to­wi finan­so­we­mu TDSB zapo­wie­dzia­no w zeszłym tygo­dniu, że w tym roku szkol­nym dosta­nie  od pro­win­cji 42 milio­nów dola­rów mniej

Prze­wod­ni­czą­cy TDSB Ale­xan­der Brown powie­dział CBC, że oko­ło 5500 uczniów, któ­rych spo­dzie­wa­no się tej jesie­ni, nie poja­wi­ło się w szko­łach — w tym oko­ło 800 uczniów szkół śred­nich i oko­ło 4700 uczniów szkół podstawowych.

reklama

Zarząd zaape­lo­wał do pro­win­cji o utrzy­ma­nie dotych­cza­so­we­go finan­so­wa­nia do cza­su aż zlo­ka­li­zu­je bra­ku­ją­cych uczniów..