Justy­na Socha zatrzy­ma­na, gdy nie mając szcze­pie­nia chcia­ła wejść na kon­cert “Rock na Bagnie”  Na kon­cert w pod­la­skim Gonią­dzu (woje­wódz­two pod­la­skie) mogły wejść tyl­ko oso­by zaszczepione.

Decy­zja orga­ni­za­to­rów wywo­ła­ła sprze­ciw wie­lu osób, któ­re zebra­ły się przed kon­cer­tem i zarzu­ca­jąc orga­ni­za­to­rom dys­kry­mi­na­cję i  segre­ga­cję sani­tar­ną. Wśród pro­te­stu­ją­cych była Justy­na Socha prze­wod­ni­czą­ca Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wie­dzy o Szcze­pie­niach Stop NOP . Jak poin­for­mo­wa­li dzia­ła­cze sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ła zatrzy­ma­na przez poli­cję w Moń­kach. Zatrzy­ma­na pod­czas kon­cer­tu pro­mu­ją­ce­go segre­ga­cję sani­tar­ną. Aktu­al­nie prze­by­wa na komi­sa­ria­cie w Bia­łym­sto­ku — napi­sa­li w sobo­tę na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym człon­ko­wie Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wie­dzy o Szcze­pie­niach Stop NOP.

Według  Radia Bia­ły­stok prze­wod­ni­czą­ca Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wie­dzy o Szcze­pie­niach Stop NOP mia­ła nie sto­so­wać się do pole­ceń ochro­ny kon­cer­tu, a ci wezwa­li poli­cję. Justy­na Socha może usły­szeć zarzu­ty zwią­za­ne z zakłó­ca­niem prze­bie­gu impre­zy masowej.

 

Reklama