W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści 11 Listo­pa­da, zapra­sza­my wszyst­kich zarów­no doro­słych, jak i dzie­ci, do wzię­cia udzia­łu w III Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści, któ­ry w tym roku z uwa­gi na ogra­ni­cze­nia pan­de­micz­ne będzie miał inną formę.

Prze­bie­gnij­my razem 1918 metrów 

reklama

dla uczcze­nia kolej­nej 102. rocz­ni­cy odzy­ska­nia Niepodległości.

Zasa­dy są bar­dzo proste:

· GDZIE: w dowol­nie wybra­nym miejscu.

· FORMA: bieg lub spa­cer, waż­ne aby w ruchu i na dystan­sie 1918 metrów.

· JAK: zachę­ca­my – w mia­rę moż­li­wo­ści — do zało­że­nia koszu­lek, bluz w bia­ło-czer­wo­nych bar­wach narodowych.

· KIEDY: akcja trwa do 20 listopada.

· ZRÓB ZDJĘCIE z bie­gu lub spa­ce­ru i wyślij (do 20 listo­pa­da) na adres: toronto.rsvp@msz.gov.pl z dopi­skiem: „Wyra­żam zgo­dę na upu­blicz­nie­nie zdję­cia w mediach Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toronto”.

Całą akcję III Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści pod­su­mu­je­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Kon­su­la­tu: PLinToronto.

Sym­bo­licz­ny finał akcji 22 listo­pa­da (nie­dzie­la),

wów­czas w ogra­ni­czo­nym (z uwa­gi na pan­de­mię) skła­dzie prze­bie­gnie­my 1918 m w ogro­dzie Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toronto.

Part­ne­rem III Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści jest: Team Kana­da Igrzy­ska Polonijne.