Dzie­siąt­ki tysię­cy zwo­len­ni­ków Trum­pa wzię­ło udział w sobo­tę w   „Mar­szu dla Trum­pa”, od Fre­edom Pla­za w pobli­żu Bia­łe­go Domu aż do Sądu Naj­wyż­sze­go. Ludzie  przy­by­li, aby prze­ka­zać pre­zy­den­to­wi Trum­po­wi jed­ną wia­do­mość: nie pod­da­waj się! ”

 

reklama

Więk­szość mediów ogło­si­ła w zeszłą sobo­tę, że Joe Biden wygrał, prze­wi­du­jąc, że uzy­ska wię­cej niż nie­zbęd­ne 270 gło­sów w kole­gium elek­to­rów, mimo że wybo­ry nie zosta­ły jesz­cze zatwier­dzo­ne. Trump, jak dotąd, nie ustą­pił, zamiast tego wsz­czy­na pro­ce­sy sądo­we w wie­lu sta­nach  i kwe­stio­nu­je  licze­nie głosów.

Wczo­raj Trump z zado­wo­le­niem przy­jął popar­cie dla swo­jej pre­zy­den­tu­ry i wyzwań praw­nych, twe­etu­jąc o  wyda­rze­niu: „Może nawet spró­bu­ję wpaść i się przywitać”.

 

Lewi­co­we bojów­ki ata­ko­wa­ły zwo­len­ni­ków Trum­pa po wie­cu na uli­cach Waszyng­to­nu. W jed­nym z naj­bar­dziej bru­tal­nych ata­ków zare­je­stro­wa­nych i umiesz­czo­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych męż­czy­zna, któ­ry pró­bo­wał ode­przeć atak, zosta­je ude­rzo­ny od tyłu i oba­lo­ny pod­czas gdy co naj­mniej dwie kobie­ty kopią go w gło­wę gdy leży.


Wideo udo­stęp­nio­ne przez Jor­ge Ven­tu­rę z @Venturareports uchwy­ci­ło kil­ka incy­den­tów, w któ­rych lewi­co­wi bojów­ka­rze zaata­ko­wa­li roz­cho­dzą­cych się do samo­cho­dów zwo­len­ni­ków Trumpa.