Licz­ba osób hospi­ta­li­zo­wa­nych z Covid-19 — 513, od poprzed­nie­go dnia uby­ło 5

licz­ba osób na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii z Covid-19 ‑146 od poprzed­nie­go dnia przy­by­ło 4

licz­ba osób na respi­ra­to­rach we wszyst­kich szpi­ta­lach pro­win­cji — 87; spa­dek o 5 w sto­sun­ku do dnia poprzedniego

licz­ba repro­duk­cji w popu­la­cji 1,1 spa­dek o 0,1 w porów­na­niu z dniem poprzed­nim — licz­ba ta poka­zu­je ile prze­cięt­nie jed­na oso­ba zara­żo­na zara­ża innych.

 

Licz­ba nowych pozy­tyw­nych przy­pad­ków testów — 1588, osób wyle­czo­nych — 1363, licz­ba osób, któ­re zmar­ły w sobo­tę, a u któ­rych wynik testu na Covid był pozy­tyw­ny — 21

 

Dane za https://covid-19.ontario.ca/data